Het SWV VO Delflanden

Ons samenwerkingsverband is klein, maar krachtig. We hebben ongeveer 8800 leerlingen, verdeeld over de verschillende schoollocaties van voortgezet (speciaal) onderwijs.

Gezamenlijk dragen onze schoollocaties zorg voor een zo passend mogelijk onderwijsaanbod aan al deze leerlingen.

De gemeenten die vallen onder ons samenwerkingsverband zijn: Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

Missie en visie

Ons samenwerkingsverband helpt scholen om, uitgaande van een kwalitatief goed onderwijsprogramma op elke school, zo passend mogelijke ondersteuning te bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Samenwerking tussen onderwijs, hulpverlening, ouders en jongere staat daarbij centraal.

Met passend onderwijs willen we bereiken dat voor alle jongeren binnen de grenzen van ons samenwerkingsverband een zo passend mogelijke onderwijsplek beschikbaar is, waarbij wordt uitgegaan van hun talenten en ontwikkelingsmogelijkheden, op een gewone school als dat kan, maar op een speciale school als meer intensieve begeleiding nodig is, waarbij alle scholen de mogelijkheden hebben voor het bieden van ondersteuning op maat, zodat zo min mogelijk jongeren (langdurig) thuis komen te zitten en elke leerling een perspectief heeft op passend vervolgonderwijs, een passende plek op de arbeidsmarkt  of passende dagbesteding.

Bestuur SWV

De onderstaande schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het SWV VO Delflanden, 28.09:

Schoollocaties in het samenwerkingsverband

De onderstaande schoollocaties vallen binnen het grensgebied van het SWV VO Delflanden:

Organisatorische inrichting

Medewerkers werkzaam binnen het Samenwerkingsverband geven uitvoering aan passend onderwijs vanuit verschillende organisatieonderdelen.

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven. Daarnaast wordt in het ondersteuningsplan beschreven op welke manier het SWV VO Delflanden 28.09 en de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp samenwerken bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Download het Ondersteuningsplan 2016 -2020

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband moet een ondersteuningsplanraad (OPR) hebben aangesteld. Dat is zo geregeld in de Wet Passend Onderwijs en in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Doel van de OPR is om medezeggenschap uit te oefenen op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De leden van de OPR zijn afgevaardigd vanuit de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen die vallen onder het samenwerkingsverband. Leden van de OPR hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad. Wel moeten zij langer dan zes maanden werkzaam zijn op een school binnen het samenwerkingsverband of ouder zijn van een leerling op een van de scholen in het samenwerkingsverband. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen lid zijn van de OPR. De zetels van personeelsleden en ouders/leerlingen is aan elkaar gelijk.

De OPR komt gemiddeld drie keer per schooljaar bijeen. Bij de start van een nieuw schooljaar wordt een jaarplan opgesteld. De notulen van de OPR zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van het SWV VO Delflanden.

Medezeggenschapsraad

Aan het SWV VO Delflanden is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit voorgedragen personeelsleden van het samenwerkingsverband.

Privacybeleid

Het SWV VO Delflanden ondersteunt scholen en ouders bij het organiseren van passend onderwijs voor leerlingen. Taken die zij, in het kader van haar maatschappelijke opdracht uitvoert, hebben onder meer betrekking op:

  • Verdeling van ondersteuningsmiddelen, de toekenning van arrangementen en het bepalen van de toelaatbaarheid tot Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs;
  • Het adviseren van de scholen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen;
  • Het bieden van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen binnen een bovenschoolse voorziening, zoals een OPDC of het FLEX-College.

Bij het uitvoeren van haar taken verwerkt het SWV VO Delflanden persoonsgegevens. Op de verwerking van deze gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het SWV VO Delflanden streeft naar een functioneel gebruik en een optimale bescherming van persoonsgegevens van leerlingen.

Het SWV VO Delflanden hanteert een privacyreglement. In dit reglement is beschreven hoe het samenwerkingsverband met leerlingengegevens omgaat en wat de rechten zijn van de ouders en de leerling. Ook de scholen en de partners in de jeugdhulp hanteren een privacyreglement. Ieder voor zich en gezamenlijk werken we continu aan het voldoen aan de regelgeving ten aanzien van de privacy.

Het SWV VO Delflanden is momenteel in gesprek met partijen die een Functionaris Gegevensbescherming kunnen leveren. De verwachting is dat dit in najaar 2018 is afgerond.

Heeft u meer informatie over passend onderwijs en privacy?

Kijk op de website van kennisnet:https://passendonderwijsenprivacy.nl of neem contact op met ons samenwerkingsverband.