Voor alle medewerkers van het SWV VO Delflanden en de ingezette externe ondersteuners geldt, dat zij hun werkzaamheden uitvoeren, met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.

Op deze pagina vindt u alle informatie.

Mochten er specifieke vragen of behoeften zijn, dan zijn teamleiders en ikzelf via mobiel of email bereikbaar. Wij wensen u veel sterkte en vooral gezondheid toe!
Met vriendelijke groeten,
Drs. G.C.A.L. Klooster
Directeur SWV VO Delflanden

>> Naar onze reguliere website

>> Bereikbaarheid van onze medewerkers

Gedragswetenschappers Loket

 • De gedragswetenschappers zijn via mobiel en email bereikbaar.
 • De zorgcoördinatoren op de scholen kunnen onze gedragswetenschappers conform reguliere procedure uitnodigen voor deelname aan gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. De deelname van de gedragswetenschappers aan gesprekken zal voornamelijk via beeldbellen plaatsvinden.
 • De gedragswetenschappers kunnen groepsgewijze tests met de NIO afnemen, mits sprake is van kleine groepen (ongeveer 5 leerlingen) en voldoende mogelijkheid om afstand van elkaar te houden.
 • De gedragswetenschappers schorten de afname van individuele testafnames met bijvoorbeeld WISC-V of SON op tot in ieder geval 6 mei. Scholen kunnen een leerling hiervoor eventueel wel aanmelden middels de reguliere procedure.
 • De aanvragen voor toelaatbaarheid Praktijkonderwijs en VSO worden conform wettelijke behandeltermijn opgepakt en afgehandeld. Scholen ontvangen hierover bericht.
 • De afhandeling van aanvragen voor extra onderwijsondersteuning vindt plaats, conform de reguliere procedure.
 • Zorgcoördinatoren en directeuren V(S)O kunnen, indien daar noodzaak toe is, met de directeur van het SWV VO Delflanden contact opnemen wanneer het, gezien de ontstane situatie, gewenst is om gedragswetenschappers bij andere vormen van maatwerkbegeleiding voor kwetsbare leerlingen te betrekken of versnelde procedures toe te passen.

Extra onderwijsondersteuners (extern ingekocht)

 • Extra onderwijsondersteuning dia via beeldbellen kan worden uitgevoerd, vindt doorgang.
 • Extra onderwijsondersteuners die in de uitvoering van hun werk, de indruk hebben dat aanvullende of andere vormen van ondersteuning voor de leerling noodzakelijk zijn, nemen hierover contact op met hun contactpersoon op de school of het samenwerkingsverband.
 • Externe ondersteuners kunnen worden uitgenodigd voor een groot overleg op school, mits dit mogelijk is via beeldbellen.

Begeleiders passend onderwijs

 • Voor consultatie en advies zijn de BPO-ers via mobiel of email bereikbaar. Daar waar mogelijk worden gesprekken via beeldbellen gevoerd.
 • Trainingen en voorlichtingen worden in ieder geval tot 6 mei opgeschort.
 • Sommige coachings- en begeleidingstrajecten gaan vanuit huis door. Hierover vindt afstemming plaats met mentoren, leerlingen en zorgcoördinatoren.
 • BPO-werken mee aan oplossingen, door waar mogelijk, het helpen in de opvang van specifiek kwetsbare leerlingen op school, maar ook door mee te denken en oppakken van begeleiding op afstand.
 • BPO-ers denken mee over oplossingen voor door de scholen ervaren knelpunten in het missen van contact en het op afstand aansturen van leerlingen die moeilijk zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Soms, waar mogelijk, door zelf in contact te gaan met de leerling en soms door samen met de mentor te bekijken wat de beste stappen zijn om te ondernemen bij deze specifieke problemen.
 • Zorgcoördinatoren en directeuren V(S)O kunnen, indien zij dat nodig achten, met de teamleider van de BPO-ers contact opnemen, wanneer het, gezien de ontstane situatie, gewenst is om begeleiders passend onderwijs bij andere vormen van maatwerkbegeleiding voor een kwetsbare groep leerlingen te betrekken.

FLEX-College

 • Het FLEX-College heeft een bijzondere groep leerlingen in huis. Daarom is de aanpak ook afwijkend.
 • Het FLEX-College is elke ochtend open.
 • De docenten en de gedragswetenschapper zijn via mobiel en email bereikbaar.
 • Elke dag zijn er twee docenten fysiek aanwezig en is er één standby. Sommige leerlingen komen alleen proefwerken maken, anderen komen voor het opstellen van een werkschema, een aantal doet schoolexamens. Zo doet iedereen wat hij of zij nodig heeft in deze periode.
 • Er is voortdurend contact tussen de leerling, de ouders en de mentoren.
 • De docenten van het FLEX-College hebben intensief contact met de VO-scholen om het aanbod voor de leerlingen op maat te maken.
 • De teamleider van het FLEX-College en de gedragswetenschapper zijn ook regelmatig op het FLEX-College aanwezig om samen met de mentoren te bespreken waar de behoefte van de leerling ligt en wat daarin kan worden geboden.
 • Er vinden in ieder geval toto 6 mei geen intakegesprekken plaats, voor nieuwe leerlingen die toelaatbaar worden geacht op het FLEX-College.
 • In specifieke situaties kan, op basis van de inhoud van het dossier, wel al worden gestart met een nieuwe leerling. De teamleider van het FLEX-College beslist hierover.
 • Evaluatiegesprekken met ouders, leerlingen school en hulpverlening vindt plaats via beeldbellen.
 • Zorgcoördinatoren en directeuren V(S)O kunnen, indien zij dat nodig achten, met de teamleider van het FLEX-College contact opnemen, wanneer het, gezien de ontstane situatie, gewenst is om de docenten van het FLEX-College bij andere vormen van maatwerkbegeleiding voor een kwetsbare groep leerlingen te betrekken.

t.a.v. de begeleiders passend onderwijs

 • Voor consultatie en advies zijn de BPO’ers via digitale middelen bereikbaar. Daar waar mogelijk worden gesprekken via skype/teams/zoom/WhatsApp gevoerd. Veel gesprekken, trainingen en voorlichtingen blijven echter tot nader order opgeschort.
 • Daar waar mogelijk lukt het enkele BPO’ers om een bijdrage te leveren opvang te bieden aan kwetsbare leerlingen. We werken mee aan oplossingen, zowel door het, waar mogelijk, bieden van opvang op school, als het mee denken en oppakken van begeleiding op afstand. Enkele coachings- en begeleidingstrajecten gaan vanuit thuis door. Hierover is afstemming met betreffende mentoren, leerlingen en zorgcoördinatoren.
 • De grootste knelpunten die door de scholen worden ervaren is het missen van contact en het op afstand aansturen van leerlingen die moeilijk zelfstandig aan het werk kunnen gaan. We denken mee over de oplossingen die hiervoor geboden kunnen worden. Soms, waar mogelijk, door zelf in contact te gaan met de leerling en soms door samen met de mentor te bekijken wat de beste stappen zijn om te ondernemen bij deze specifieke problemen.
 • Zorgcoördinatoren en directeuren kunnen, indien zij dat nodig achten, met Igna Mulder (06- 42736317, maandag t/m donderdag) contact opnemen wanneer het, gezien de ontstane noodsituatie, gewenst is om begeleiders passend onderwijs bij andere vormen van maatwerkbegeleiding voor een kwetsbare groep leerlingen te betrekken.