Het SWV VO Delflanden

Ons samenwerkingsverband is klein, maar krachtig. We hebben ongeveer 8800 leerlingen, verdeeld over de verschillende schoollocaties van voortgezet (speciaal) onderwijs.

Gezamenlijk dragen onze schoollocaties zorg voor een zo passend mogelijk onderwijsaanbod aan al deze leerlingen.

De gemeenten die vallen onder ons samenwerkingsverband zijn: Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

Missie en visie

Ons samenwerkingsverband helpt scholen om, uitgaande van een kwalitatief goed onderwijsprogramma op elke school, zo passend mogelijke ondersteuning te bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Samenwerking tussen onderwijs, hulpverlening, ouders en jongere staat daarbij centraal.

Met passend onderwijs willen we bereiken dat voor alle jongeren binnen de grenzen van ons samenwerkingsverband een zo passend mogelijke onderwijsplek beschikbaar is, waarbij wordt uitgegaan van hun talenten en ontwikkelingsmogelijkheden, op een gewone school als dat kan, maar op een speciale school als meer intensieve begeleiding nodig is, waarbij alle scholen de mogelijkheden hebben voor het bieden van ondersteuning op maat, zodat zo min mogelijk jongeren (langdurig) thuis komen te zitten en elke leerling een perspectief heeft op passend vervolgonderwijs, een passende plek op de arbeidsmarkt  of passende dagbesteding.

Ontwikkelingen passend onderwijs binnen SWV VO Delflanden

Het SWV VO Delflanden brengt twee tot drie keer per jaar een nieuwsbrief uit waarin partners in onderwijs en zorg op de hoogte worden gehouden van de landelijke of de lokale ontwikkelingen rondom passend onderwijs.

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Bestuur SWV

De onderstaande schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het SWV VO Delflanden, 28.09:

Schoollocaties binnen SWV VO Delflanden

De onderstaande schoollocaties vallen binnen het grensgebied van het SWV VO Delflanden:

Organisatorische inrichting

Het SWV VO Delflanden bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen, die gezamenlijk de scholen ondersteunen in het zo passend mogelijk onderwijs bieden aan leerlingen met en specifieke onderwijsbehoefte.

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven. Daarnaast wordt in het ondersteuningsplan beschreven op welke manier het SWV VO Delflanden 28.09 en de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp samenwerken bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Ondersteuningsplan 2016 -2020

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zijn ouders/leerlingen en personeelsleden van de verschillende schoolbesturen vertegenwoordigd. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Het ondersteuningsplan wordt eens in de vier jaar opgesteld.

Daarnaast kan de ondersteuningsplanraad  ook onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven gericht op het creëren van een dekkende ondersteuningsstructuur binnen het samenwerkingsverband.

Om de taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders/leerlingen en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis en ervaring op het gebied van passend onderwijs en zorg is daarbij welkom. Indien u belangstelling heeft, om een zetel binnen de OPR te vervullen vanuit een specifiek schoolbestuur, maak dat dan kenbaar bij de directeur van uw school.

De OPR komt gemiddeld drie keer per schooljaar bijeen. Bij de start van een nieuw schooljaar wordt gezamenlijk een jaarplan opgesteld. De notulen van de OPR zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van het SWV VO Delflanden.

Medezeggenschapsraad

Aan het SWV VO Delflanden is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit voorgedragen personeelsleden van het samenwerkingsverband.

Privacybeleid

Wat doen de scholen het het SWV VO Delflanden met de gegevens van uw kind?
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, zullen er voorafgaand daaraan gegevens worden verzameld over de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen. Het is voor u als ouder goed om te weten wat uw rechten zijn in verband met de privacy van uw kind. Hieronder leest u daarover meer.

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Delflanden
Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, kan het zijn dat de school daarvoor aanklopt bij het samenwerkingsverband. Voordat de school dat doet, zal de mentor, soms samen met de zorgcoördinator, altijd eerst zelf met u als ouders en uw kind in gesprek gaan.  In het samenwerkingsverband zijn alle samenwerkende scholen en hun besturen uit de regio Delflanden vertegenwoordigd. Samen kijken zij wat leerlingen nodig hebben en wat zij als scholen kunnen bieden. Zij hebben daarvoor persoonsgegevens van uw kind nodig om aan de slag te kunnen. In de wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag gebruiken als dat nodig is. Dit is bijvoorbeeld bij:

  • het toekennen van extra geld voor de ondersteuning van uw kind;
  • het adviseren van de school van uw kind over de ondersteuningsbehoefte van uw kind;
  • het bepalen of uw kind toelaatbaar is tot het Praktijkonderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Bewaren en delen
Het samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet zomaar aan anderen geven, behalve aan de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens daarom op een plaats waar alleen de medewerkers van het samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid bij kunnen komen. De gegevens zijn goed (digitaal) beveiligd. Het samenwerkingsverband houdt zich bij het bewaren van de gegevens aan de wettelijke bewaartermijnen die wordt gesteld.

Toelaatbaarheidsverklaring
Is voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs de beste plek voor uw kind? Dan vraagt de school daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij ons samenwerkingsverband. Wettelijk mag dit zonder medewerking van u als ouder. De goede werkwijze is om dit wel eerst met u als ouder te bespreken. De school moet u informeren over het vastleggen van persoonsgegevens en over het doorsturen van die gegevens aan het samenwerkingsverband. In de meeste gevallen zal de school u hier niet alleen over informeren, maar ook uw toestemming vragen. Bent u niet akkoord met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring, vraag dan of uw mening (zienswijze) ook kan worden vastgelegd bij de aanvraag. Degenen die zich bezighouden met de toelaatbaarheidsverklaringen kunnen dan ook uw zienswijze meenemen.

Informatie en toestemming
Het moet voor u als ouder duidelijk zijn welke informatie wordt gedeeld en vastgelegd. Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar uw kind (bijvoorbeeld door een psycholoog of orthopedagoog) of wanneer informatie over uw kind wordt gedeeld met andere specialisten, is in elk geval eerst uw toestemming nodig. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties buiten het onderwijs heeft de school of het samenwerkingsverband uw toestemming nodig.

Recht op inzage
Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen 4 weken een reactie hebben gekregen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen jongeren ook zelf hun gegevens inzien. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen.
De specifieke rechten die ouders en jongeren vanaf 16 jaar hebben, zijn handzaam bij elkaar gezet in het document: Procedure rechten van betrokkenen

Privacyreglement
Het SWV VO Delflanden hanteert een privacyreglement. In dit reglement is beschreven hoe het samenwerkingsverband met leerlingengegevens omgaat en wat de rechten zijn van de ouders en de leerling. Ook de scholen en de partners in de jeugdhulp hanteren een privacyreglement. Ieder voor zich en gezamenlijk werken we continu aan het voldoen aan de regelgeving ten aanzien van de privacy.

Functionaris gegevensbescherming
Het SWV VO Delflanden heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming. De contactgegevens zijn te vinden op het tabblad 'contact'. 

Jaarverslagen SWV VO Delflanden

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019