Het SWV VO Delflanden is verantwoordelijk voor het organiseren en toekennen van extra onderwijsondersteuning aan leerlingen. 

Aanvragen extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs

Wanneer de basisondersteuning van de school niet toereikend is voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kan de school extra ondersteuning aanvragen bij het SWV VO Delflanden. De extra ondersteuning die aan het kind wordt geboden, wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staan onder meer de doelen beschreven die we met elkaar hopen te bereiken. Een gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband ondersteunt de school actief bij het opstellen van het OPP voor de leerling. 

Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Wanneer is gebleken dat een kind binnen het reguliere onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, kan de school in samenspraak met ouders en kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aanvragen bij het samenwerkingsverband. De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) beoordeelt of een kind in aanmerking komt voor een TLV-VSO. De CTO komt maandelijks bijeen om de TLV-aanvragen te behandelen. Bij een positief advies wordt een TLV afgegeven voor een bepaalde periode. De aanvraag wordt door de CTO getoetst aan de hand van een aantal criteria.

Toelaatbaarheidscriteria voor het VSO

Data 2018-2019 waarop de TLV aanvragen besproken worden in de CTO