De ondersteuningsstructuur op onze scholen

De scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs binnen ons samenwerkingsverband hebben gezamenlijke afspraken over het niveau van basisondersteuning geformuleerd. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van elke school. 

Christelijk Lyceum Delft - Molenhuispad - HAVO/VWO

Christelijk Lyceum Delft - Obrechtstraat - MAVO/HAVO

Grotius College - Internationale Schakelklas

Grotius College - Juniusstraat - MAVO/HAVO/VWO

Grotius College  - Praktijkschool

Herman Broeren College - VSO ZML

Maurice Maeterlinck School - VSO MG-EMB

Kraaienest - VSO ZML

Pleysiercollege Delft - VSO ZMOK

Stanislascollege - Westplantsoen - HAVO/VWO

Stanislascollege - Pijnacker - MAVO/HAVO/VWO

Stanislascollege - Dalton Delft - MAVO/HAVO

Stanislascollege - Krakeelpolder - VMBO BBL/KBL/VMBO-T

Stanislascollege International School

Scholencombinatie Delfland - VMBO BBL/KBL

Laurentius Praktijkschool

Ondersteuning bij de uitvoering van passend onderwijs

In de uitvoering van passend onderwijs, worden de scholen ondersteund door begeleiders passend onderwijs (BPO-ers) en gedragswetenschappers (GW-ers) vanuit het SWV VO Delflanden.

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers)

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers) ondersteunen de scholen bij het signaleren van leerlingen met onderwijsbehoeften, verhelderen van de vraagstelling van docenten hoe te acteren op de onderwijsbehoeften in de klas en te adviseren, te begeleiden en te verbinden.

Het team van BPO-ers dat vanuit het SWV VO Delflanden op de scholen kan worden ingezet, beschikt over verschillende expertise. Zo is er expertise op het gebied van langdurig ziekte en lichamelijke handicap, cognitieve beperkingen, Taal Ontwikkeling Stoornissen (TOS), psychische problematiek, gedragsproblematiek, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en hoogbegaafdheid.

BPO-ers zijn lid van het begeleidingsteam op schoolniveau. Zij kunnen worden ingezet voor klassen- of leerling observaties, formuleren van pedagogische en didactische handelingsadviezen met betrekking tot de omgang met leerlingen met extra onderwijsbehoeften, coachingsgesprekken met docenten en kortdurende, licht preventieve dan wel licht curatieve interventies op leerlingniveau.

Gedragswetenschappers (GW-ers)

Gedragswetenschappers (GW-ers) vanuit het SWV VO Delflanden kunnen door de scholen worden gevraagd om mee te denken wanneer sprake is van meer complexe ondersteuningsvragen.

Indien de leerling onderwijsbehoeften heeft, die de basisondersteuning van de school overstijgen, kan het noodzakelijk zijn om extra ondersteuning voor de leerling in te zetten. Een GW-er kan school, ouders en leerlingen ondersteunen in de zoektocht naar een passende vorm van onderwijsondersteuning op de eigen school, een andere school van voortgezet (speciaal) onderwijs binnen het samenwerkingsverband of het bovenschoolse FLEX-College.

Stappen in de toeleiding naar een onderwijs- en/of zorgarrangement

Binnen ons samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de stappen die binnen de school moeten worden gezet om een leerling toe te leiden naar een passende vorm van onderwijs en/of zorgondersteuning. De afspraken zijn terug te vinden in onderstaand document:

Stappen in toeleiding naar een onderwijs- en/of zorgarrangement

De gewenste onderwijsondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dat plan worden ook de stimulerende en belemmerende factoren, de ondersteuningsbehoeften en de uitstroombestemming van de leerling beschreven. Daarnaast de doelen die met de in te zetten onderwijsondersteuning moeten worden behaald. Binnen het SWV VO Delflanden wordt daarvoor een een standaard format voor het OPP gebruikt.

Format OPP

Extra onderwijsondersteuning op de school

Op elke school zijn er wel leerlingen die op grond van hun specifieke onderwijsbehoeften, worden ondersteund met een individueel arrangement. Daarbij kan het gaan om ondersteuning op het gebied van de belastbaarheid, om ondersteuning op het gebied van het executief functioneren of om ondersteuning op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling en gedrag. 

Om lichtere vormen van extra ondersteuning te kunnen bieden, krijgen de scholen budget vanuit het samenwerkingsverband. Leerlingen met een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) krijgen dan, van daarvoor getrainde docenten binnen de scholen, ondersteuning en begeleiding.

Soms is de onderwijsondersteuning die een leerling nodig heeft zo specifiek, dat die vorm van ondersteuning maar op één school kan worden geboden in de vorm van een groepsarrangement. Wanneer de leerling beter kan worden begeleid in zo'n groepsarrangement dat wordt georganiseerd op een andere school, kunnen de scholen ouders en leerlingen voor dat specifieke aanbod naar elkaar doorverwijzen.

De onderstaande groepsarrangementen worden binnen ons samenwerkingsverband op maar één school aangeboden:

  • Kleine klas HAVO/VWO op het CLD Molenhuispad
  • Kleine klas VMBO BBL op SC Delfland
  • Verlengde onderbouw PrO/VMBO op Grotius College Praktijkschool
  • Traject Op Maat (TOM) klas op Pleysiercollege, lesplaats Delft

In afstemming tussen ouders, school en samenwerkingsverband kan een kind in zo'n specifiek groepsarrangement worden geplaatst. Tijdens de open dagen in januari en februari kunnen ouders en leerling hier op de desbetreffende scholen meer informatie over ontvangen.

Verwijzen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Wanneer blijkt dat een leerling binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, kan de school in samenspraak met ouders en jongere een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aanvragen bij het samenwerkingsverband. 

De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) beoordeelt of een jongere in aanmerking komt voor een TLV-VSO. De CTO komt op vastgestelde data bijeen om de TLV-aanvragen te behandelen. Bij een positief advies wordt een TLV afgegeven voor een bepaalde periode. De aanvraag wordt door de CTO getoetst aan de hand van een aantal criteria.

Toelaatbaarheidscriteria voor het VSO 2021-2023

Data CTO vergaderingen 2021 - 2022