Overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs: een belangrijk moment

Welke vorm van onderwijs past het best bij uw kind?

In groep 8 geven de directeur en leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses en motivatie van uw kind, zoals zij het op school meemaken, vormen hiervoor de basis. Het schooladvies wordt u schriftelijk voor 1 maart meegedeeld. Daarnaast lichten de meeste scholen het advies vaak mondeling toe. In de download leerlingprofielen hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de kenmerken en eigenschappen van een leerling passend bij een onderwijsniveau. Vanaf 1 februari kunt u via de website van de school een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur. De inschrijfweek voor het voortgezet onderwijs is in 2020 van 16 t/m 20 maart.

Welke vorm van onderwijs past het best bij uw kind?

In groep 8 geven de directeur en leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses en motivatie van uw kind, zoals zij het op school meemaken, vormen hiervoor de basis. Het schooladvies wordt u schriftelijk voor 1 maart meegedeeld. Daarnaast lichten de meeste scholen het advies vaak mondeling toe. In de download leerlingprofielen hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de kenmerken en eigenschappen van een leerling passend bij een onderwijsniveau. Vanaf 1 februari kunt u via de website van de school een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur. De inschrijfweek voor het voortgezet onderwijs is in 2020 van 16 t/m 20 maart.

Ieder jaar stappen tussen 1700 en 1800 leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland over naar een school van voortgezet onderwijs in de regio.

Het gaat dus om veel leerlingen, toch is ieder kind uniek. De ouders van ieder kind gaan daarbij op zoek naar de school die het beste aansluit op de kwaliteiten van hun kind.

De overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, is een belangrijk moment voor een jongere. Een zo passend mogelijk niveau en type voortgezet onderwijs zijn bepalend voor de motivatie en het schoolsucces van een kind. Om een leerling zo passend mogelijk te kunnen plaatsen, werken de basisscholen en de scholen van voortgezet onderwijs in de regio met elkaar samen.

In groep 8 geven de directeur en de leerkracht van de basisschool een schooladvies. Bij verreweg de meeste leerlingen is er een eenduidig schooladvies te geven naar niveau of soort onderwijs. Dit adviseren is op basis van de schoolresultaten in het leerlingvolgsysteem vanuit groep 6, 7 en 8. Daarnaast spelen interesses, werkhouding en motivatie van een leerling een rol. Soms zijn er aanvullende toetsen nodig, zoals een intelligentietoets als de NIO of een WISC.

Ouders/verzorgers dienen het schooladvies vóór 1 maart schriftelijk te hebben ontvangen vanuit de basisschool. Veelal wordt het schooladvies in de periode daaraan voorafgaand mondeling aan de ouders/verzorgers toegelicht. 

De belangrijkste activiteiten en afspraken die tussen het PO en het VO zijn gemaakt ten behoeve van de overstap binnen de regio Delflanden staan beschreven in een jaar- en activiteitenplanner. 

 Jaar- en activiteitenplanner overstap PO - VO 2021-2022

De belangrijkste informatie over onze ondersteuning in de doorgaande schoolloopbanen van PO naar VO kan ook worden gelezen in onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 1: Doorgaande schoolloopbanen overstap PO - VO 2021 - 2022

Wanneer leerkrachten of intern begeleiders PO vragen hebben over de overstap van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, dan kunnen zij daarover via de email contact opnemen met Dick Ufkes, die vanuit het SWV VO Delflanden deze overstap coördineert

povoswvvo-delftnl

Verwijzing naar het Praktijkonderwijs

Basisscholen begeleiden leerlingen met een extra onderwijsbehoefte naar een zo passend mogelijk vervolgniveau.

Om in het praktijkonderwijs geplaatst te kunnen worden, moet de leerling aan bepaalde landelijk opgestelde criteria voldoen.

In onderstaande procedure wordt uitgelegd hoe een verwijzing naar en plaatsing op een praktijkschool in zijn werk gaat.

 Procedure toelaatbaarheid Praktijkonderwijs 2021 - 2022

Extra informatie voor ouders van overstappers PO - VO

Binnen de regio Delflanden kunt u als ouder/verzorger uw kind aanmelden op een VO-school tussen 05 en 25 februari 2022. Wanneer er sprake is van een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften zoals plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs, kan er al eerder worden aangemeld, namelijk vanaf oktober 2021.

In de meeste gevallen zal u als ouder uw kind aanmelden op een passende VO-school zo thuisnabij mogelijk, dus in Delft of Pijnacker. Een aanmelding bij scholen buiten Delft of Pijnacker komt echter ook voor, zeker wanneer u dicht bij de gemeentegrens woont of wanneer gekozen wordt voor een specifiek schooltype. Houd er rekening mee dat de periode van inschrijving in de verschillende regio’s in tijd ietwat kan verschillen van elkaar.

Wanneer het kind is aangemeld, wordt gewerkt met het digitale overdrachtsdossier vanuit Onderwijs Transparant. Een school voor voortgezet onderwijs krijgt via Onderwijs Transparant het Onderwijskundig Rapport (OKR) overgedragen, waarin de toetsresultaten en de leerlingkenmerken van uw kind staan beschreven en eventuele specifieke onderwijsbehoeften. 

Indien sprake van specifieke onderwijsbehoeften, worden ouders/verzorgers en kind door de VO-school uitgenodigd om te bespreken welke ondersteuning nodig is en waar de school wel en niet in kan voorzien. Informatie over het aanbod van onderwijsondersteuning per school is ook terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. Dat is onder meer te vinden op de website van de school van aanmelding.

In het afgelopen schooljaar (20 – 21) werd iedereen gehinderd door covid-19. Naar verwachting kunnen dit schooljaar de open dagen, gesprekken en aanmeldingen weer fysiek plaatsvinden. Voor de meest actuele informatie wordt daarbij verwezen naar de websites van de scholen.

Wanneer u als ouder/verzorger vragen heeft over de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, dan dient u in eerste instantie de basisschool van uw kind of de school van voortgezet (speciaal) onderwijs waar u uw kind heeft aangemeld te benaderen. Deze scholen kunnen bepalen of het wenselijk is om het SWV VO Delflanden te betrekken bij de beantwoording van de vraag.

Aanmelden in het VO: hoe werkt dat?

Aanmelden op een VO-school binnen Delflanden

Om een kind aan te melden op een VO-school binnen Delflanden, hebben ouders, naast het aanmeldformulier van de VO-school, ook het adviesformulier van de basisschool nodig. Op dat adviesformulier staat niet alleen het schooladvies, maar ook een unieke code. Die unieke code heeft de VO-school nodig om inzage te kunnen krijgen in het OKR en eventueel andere relevante documenten binnen Onderwijs Transparant.

Het aanmeldformulier is de downloaden van de website van de desbetreffende VO-school. Daarnaast is op de website van de school ook andere belangrijke informatie terug te vinden over de aanmeldprocedure op die specifieke school.

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind op meerdere scholen binnen Delflanden in te schrijven. De VO-scholen binnen Delflanden hebben echter twee afspraken gemaakt.

  1. De VO-school die als eerste, aan de hand van de unieke code, het OKR van de leerlingen 'binnen haalt', gaat als eerste aan de slag om de leerlingen een passende plaats te bieden, mits het schooladvies passend is bij dat wat de school aanbiedt. Mocht blijken dat de school geen passend onderwijsaanbod aan de leerling kan doen, dan begeleidt de school de ouders en de leerlingen naar een school die wel een passend onderwijsaanbod kan doen. Dat kan een van de andere scholen zijn, waar de ouders hun kind hebben aangemeld.
  2. Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld vóór 19 februari 2022 en het niveau is passend, dan wordt het kind ook geplaatst, tenzij op de website van de school staat beschreven dat de school bij overaanmelding een afwijkende procedure bewandelt.

Aanmelden op meerdere scholen in verschillende regio's

Ouders kunnen er voor kiezen om hun kind op een school in een andere regio of op meerdere scholen in verschillende regio's aan te melden. Ze moeten er wel rekening mee houden dat het aanmelden in een andere regio anders kan gaan dan in onze eigen regio.

Onze regio bestaat uit de gemeenten Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Om een kind aan te melden in een andere regio, doen ouders er verstandig aan de aanmeldprocedure te bekijken die staat op de websites van de samenwerkingsverbanden in de desbetreffende regio.

Voor de regio Haaglanden: https://www.bovohaaglanden.nl/

Voor de regio Westland:https://www.swv-westland.nl/

Voor de regio Zoetermeer: https://www.swvzoetermeer.nl/

Voor regio Rotterdam:https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/

 

Let op:

Alle scholen in de genoemde regio's werken met dezelfde beveiligde webapplicatie om, na aanmelding van een leerling op de VO-school, een leerling-dossier veilig door te zetten naar de school van voortgezet onderwijs. De VO-school heeft daarvoor dus de unieke code nodig, die op het adviesformulier van de basisschool staat.