Algemeen

Sommige leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen tijdelijk niet het onderwijs op de eigen school volgen. Zij hebben een onderwijs- en opvoedbehoefte die niet binnen het reguliere onderwijs kan worden aangeboden. Voor deze leerlingen is er binnen het SWV VO Delflanden het bovenschoolse FLEX-college ingericht. Het FLEX-college is bedoeld voor leerplichtige jongeren die staan ingeschreven op scholen van voortgezet onderwijs binnen het SWV VO Delflanden. 

De leerling verblijft zo kort als nodig en zo lang als noodzakelijk is op het FLEX-college.

Het FLEX-College is gevestigd aan de Colijnlaan 2, 2613 VZ Delft.

Het aanbod

Het FLEX-college biedt een programma, gericht op onderwijs, stage/werk en hulpverlening. De opdracht is om iedere leerling tussen 6 weken en twee jaar terug te schakelen naar het reguliere onderwijs.

Iedere leerling heeft een eigen plan, -een ontwikkelingsperspectief-, welke de inhoud van het aangeboden programma op het FLEX-college bepaalt. De stamschool blijft gedurende de plaatsing van de leerling in het FLEX-college verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling. Een vertegenwoordiger vanuit het Jeugdteam is fysiek aanwezig in de voorziening voor de uitvoering van de zorgondersteuning.

Elke leerling krijgt een vaste begeleider, de mentor, toegewezen. De mentor onderhoudt goed contact met de leerlingen, de ouders/verzorgers en de stamschool.

Methodiek binnen het FLEX-college

Binnen het FLEX-college wordt gewerkt met de methode Positive Behavior Support (PBS) en het sociaal competentiemodel. PBS heeft een positieve kijk op leerlingen en is gericht op bemoedigen en aanmoedigen. Alle regels, werkdoelen en afspraken zijn positief geformuleerd. Eventuele acties zijn gericht op het bereiken van een doel, een positief resultaat. Met PBS wordt de jongere geleerd om een ineffectieve strategie om te zetten naar een effectievere strategie om een doel te bereiken.

Het sociaal competentiemodel gaat uit van de balans tussen de vaardigheden van een leerling en de ontwikkelingstaken waar hij/zij voor staat. Leerlingen kunnen problemen ervaren, wanneer er sprake is van een disbalans tussen de ontwikkelingstaken die er gesteld worden aan de leerling en de vaardigheden waar de leerling over beschikt. Gedurende de plaatsing in het FLEX-college zullen er interventies worden gepleegd, gericht op het (tijdelijk) vereenvoudigen van de taken in combinatie met het vergroten van de vaardigheden.

Samenwerking

Samenwerken met de stamschool

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt vanuit de stamschool opgesteld. In het ontwikkelingsperspectief staan onder meer de afspraken over het aangeboden onderwijs- en zorgprogramma, de duur van de plaatsing en het (terugkeer)perspectief van de leerling. Ook worden er afspraken in gemaakt over de rol van de stamschool bij de uitvoering van het onderwijsprogramma. De stamschool blijft verantwoordelijk voor de leerling, zolang deze staat ingeschreven op de school.

Samenwerken met de ouders

Zonder een constructieve samenwerking met de ouders, is de kans om de doelen van de plaatsing op het FLEX-college te realiseren, beperkt. De afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van de ouders worden daarom vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief van de jongere. Daar waar nodig kunnen ouders vanuit het FLEX-college ondersteuning krijgen in de thuissituatie.

Samenwerken met het Jeugdteam

Een integraal werkend professional uit het Jeugdteam is werkzaam in het FLEX-College en biedt individuele en groepsgewijze hulp aan leerlingen en ondersteunt ouders en docenten in hun pedagogische aanpak. Bij meer complexe problemen wordt gewerkt met één integraal plan op het gebied van onderwijs en zorg.

Nazorg

Nazorg gericht op onderwijsondersteuning

Deze nazorg is gericht op de leerling en de docenten. De ondersteuning van de leerling heeft als doel het geleerde gedrag ook in de schoolcontext te laten zien. De ondersteuning van docenten richt zich op het bieden van handvatten voor de beste (pedagogische) aanpak voor deze leerling in de klas. De uitvoering van deze nazorg wordt uitgevoerd door de begeleiders (passend) onderwijs en zorg.

Nazorg gericht op opvoedondersteuning

Als de inzet van de integraal werkende professional uit het Jeugdteam eindigt bij de overgang naar een reguliere school, bestaat de nazorg er in ieder geval uit dat men nog tweemaal contact heeft met ouders en school over of er veranderende omstandigheden zijn die opnieuw de rol van de professional zouden rechtvaardigen.

Jaargids FLEX-College

Jaargids FLEX-College 2018-2019