Algemeen

Sommige leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen tijdelijk niet het onderwijs op de eigen school volgen. Zij hebben een onderwijs- en zorgbehoefte die op dat moment de grenzen van ondersteuning binnen de eigen school te boven gaat.  Voor die leerlingen is het FLEX-College ingericht. Het FLEX-College is onderdeel van het orthopedagogisch en didactisch dienstencentrum (OPDC) van het SWV VO Delflanden.

Het FLEX-College is een kleine onderwijssetting voor die leerlingen die kortdurend (van 8 weken tot maximaal één jaar) extra intensieve ondersteuning nodig hebben.

De leerlingen blijven ingeschreven op hun eigen stamschool van voortgezet onderwijs. Alle scholen in het samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken van het FLEX-College.

Het aanbod

Het FLEX-college biedt een programma waarin onderwijs, stage/werk en hulpverlening geïntegreerd kunnen worden aangeboden. De opdracht is daarbij om iedere leerling geplaatst te krijgen op de best passende (onderwijs)plek. Terugplaatsing op de stamschool is in de meeste gevallen het uitgangspunt. Doorplaatsing naar een andere school, regulier of speciaal, of de arbeidsmarkt, behoort ook tot de mogelijkheden.

Voorafgaand aan de plaatsing wordt een contract opgesteld met ouders, stamschool en hulpverlening, waarin afspraken worden gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden van een ieder.

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een werkplan opgesteld. In het OPP staan de onderwijsbehoeften van de leerling en de hoofddoelen waaraan wordt gewerkt. Het werkplan bepaalt de inhoud van het aangeboden programma op het FLEX-College.

De stamschool blijft, gedurende de plaatsing van de leerling op het FLEX-College, eindverantwoordelijk voor de leerling.

Op het FLEX-College heeft elke leerling een vaste mentor. De mentor stelt, samen met de leerling, de tussendoelen op en evalueert deze. Wekelijks houdt de mentor een logboek van elke leerling bij in Onderwijs Transparant (OT). Ouders hebben toegang tot OT en kunnen daardoor lezen wat de mentor registreert over de ontwikkeling van hun zoon/dochter. De mentor onderhoudt de contacten met ouders, de stamschool en de hulpverleners. De mentor wordt binnen het FLEX-College ondersteund door de gedragswetenschapper.

Methodiek binnen het FLEX-college

Op het FLEX-College wordt de methode Positive Behavior Support (PBS) als uitgangspunt genomen. PBS is gericht op het versterken van het gewenst gedrag, het ombuigen van ongewenst gedrag en het vereteren van de discipline op het FLEX-College en de (stam)school. Wij geloven erin dat mensen meer leren van positieve bekrachtigingen en complimenten. Op het FLEX-College wordt geprobeerd de leerlingen zo concreet mogelijk aan te leren welk gedrag van het wordt verwacht.

Vanuit PBS hebben we samen met de leerlingen een aantal gedragsafspraken gemaakt, die wij allen graag uit willen dragen en waar wij ons gezamenlijk aan willen houden:

  • Wij behandelen elkaar met respect
  • Wij accepteren iedereen zoals hij/zij is
  • Wij helpen elkaar indien nodig
  • Wij zorgen voor een veilige school
  • Wij praten op een rustige, respectvolle manier
  • Wij houden onze omgeving schoon
  • Wij gebruiken geen verbaal of fysiek geweld

Samenwerking

Samenwerken met de stamschool

De leerling werkt op het FLEX-College aan vakken en toetsen zoals door de stamschool wordt aangeleverd. Elke 8 weken vindt een evaluatie plaats met alle betrokkenen. Tijdens de evaluatie wordt besproken of de plaatsing op het FLEX-College kan worden gecontinueerd en zo ja aan welke doelen gewerkt gaat worden, door wie en op welke manier.

Samenwerking met de ouders/verzorgers

Voor het FLEX-College is samenwerking met ouders/verzorgers zeer belangrijk. Een positieve samenwerking tussen ouders en mentor draagt bij aan het succes van de plaatsing. Als het nodig is belt de mentor met de ouders. Als er bijzonderheden thuis gebeuren of als er zorgen of signalen zijn van de leerling, dan vinden wij het van belang dat de ouders de mentor daarover informeert.

Samenwerking onderwijs en zorg

De leerlingen op het FLEX-College hebben, naast een onderwijsbehoefte, ook een zorgbehoefte. Tussen de gemeente Delft en het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over het afstemmen van het ondersteuningsaanbod, voortkomend uit de onderwijs- en zorgbehoefte van de leerling. De hulpverlener van de leerling kan, indien gewenst, binnen het FLEX-College met de jongere aan het werk. Vanuit Delft Support zijn twee medewerkers op het FLEX-College beschikbaar om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te optimaliseren in het belang van de leerling.

Nazorg

Nazorg gericht op onderwijsondersteuning

Indien de leerling terugstroom naar het onderwijs, wordt een begeleider passend onderwijs vanuit het SWV VO Delflanden (BPO-er) betrokken. Deze draagt zorg voor de nazorg. De nazorg is gericht op de leerling zelf en de docenten. De ondersteuning van de leerling heeft als doel het geleerde gedrag ook in de schoolcontext te laten zien. De ondersteuning van docenten richt zich op het bieden van handvatten voor de beste (pedagogische) aanpak voor deze leerling in de klas. 

Informatie voor scholen en ouders

Flyer FLEX-College schooljaar 2020 - 2021

Jaargids FLEX-College 2020 - 2021