Welke vorm van onderwijs past het beste bij een leerling/uw kind?

Welke vorm van onderwijs past het best bij uw kind?

In groep 8 geven de directeur en leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses en motivatie van uw kind, zoals zij het op school meemaken, vormen hiervoor de basis. Het schooladvies wordt u schriftelijk voor 1 maart meegedeeld. Daarnaast lichten de meeste scholen het advies vaak mondeling toe. In de download leerlingprofielen hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de kenmerken en eigenschappen van een leerling passend bij een onderwijsniveau. Vanaf 1 februari kunt u via de website van de school een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur. De inschrijfweek voor het voortgezet onderwijs is in 2020 van 16 t/m 20 maart.

Welke vorm van onderwijs past het best bij uw kind?

In groep 8 geven de directeur en leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses en motivatie van uw kind, zoals zij het op school meemaken, vormen hiervoor de basis. Het schooladvies wordt u schriftelijk voor 1 maart meegedeeld. Daarnaast lichten de meeste scholen het advies vaak mondeling toe. In de download leerlingprofielen hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de kenmerken en eigenschappen van een leerling passend bij een onderwijsniveau. Vanaf 1 februari kunt u via de website van de school een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur. De inschrijfweek voor het voortgezet onderwijs is in 2020 van 16 t/m 20 maart.

De overstap van de basisschool naar een school van voortgezet onderwijs, is altijd een belangrijk moment voor een leerling. Een zo passend mogelijk niveau en type voortgezet onderwijs zijn daarbij zeer bepalend voor de motivatie en het schoolsucces van een leerling. 

Om een leerling zo passend mogelijk te kunnen plaatsen, werken de basisscholen en de scholen van voortgezet onderwijs in de regio dus goed met elkaar samen. In onze regio zijn over die samenwerking afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een document 'leerlingen in beeld'.

In groep 8 geven de directeur en de leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses, werkhouding en motivatie van een leerling worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Ouders/verzorgers dienen het schooladvies vóór 1 maart schriftelijk te hebben ontvangen vanuit de basisschool. Veelal wordt het schooladvies in de periode daaraan voorafgaand mondeling aan de ouders/verzorgers toegelicht. 

Een aantal van de gemaakte afspraken staan beschreven in het jaaroverzicht 2019 - 2020 overstap PO - VO binnen SWV VO Delflanden

Voor scholen

Overstap PO-VO

In onderstaande tekst en documenten vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO.

* PO-VO procedure algemeen 

Overstap PO-VO voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Basisscholen begeleiden leerlingen met een extra onderwijsbehoefte naar een zo passend mogelijk vervolgniveau. Onderstaande documenten bieden tekst en uitleg omtrent de toeleiding naar verschillende vormen van extra ondersteuningen binnen het voortgezet onderwijs.

Verwijzen naar praktijkonderwijs 

Verwijzen naar praktijkonderwijs óf vmbo basis

Verwijzen naar vmbo basis/kader met leerachterstanden 

 

 

 

Gebruik Onderwijs Transparant

Bij het SWV stromen vanuit het basisonderwijs door het schooljaar heen veel vragen binnen over het gebruik van Onderwijs Transparant (OT). Hier vinden jullie relevante filmpjes met uitleg omtrent het gebruik van OT in de PO-VO overgang. Meer uitleg over het gebruik van OT is te vinden onder het kopje 'help' binnen de OT module. Hier zijn veelgestelde vragen en gebruikershandleidingen te vinden.

Handleiding OSO OT 

Opstellen van het OKR in Onderwijs Transparant  (PO)

Lezen van een OKR (VO)

Loopt u nog steeds tegen technische problemen aan, dan kunt u contact opnemen met helpdesk/servicedesk van Onderwijs Transparant. 

Telefoon: 088 - 2200777

E-mailadres: delftotservicedesknl

Voor ouders

Overstap naar het voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs (VO) gaat, dan worden er gegevens uitgewisseld tussen de basisschool en de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport, ook wel het OKR genoemd. Hierin staat:

  • Het basisschooladvies van uw kind
  • Didactische gegevens
  • Aanvullende onderwijskundige informatie

Het OKR van uw kind is alleen zichtbaar voor de VO-school waar u uw kind aanmeldt.

Heeft u vragen over de overstap naar de middelbare school, dan kunt u de basisschool of de middelbare school waar uw kind is aangemeld benaderen voor vragen. 

Wilt u uw kind de overstap laten maken naar een school buiten de regio Delflanden? Kijk dan op de websites van de betreffende regio's:
Regio Haaglanden
Regio Rotterdam
Regio Zoetermeer
Regio Nieuwe Waterweg Noord

Overstap naar de middelbare school met extra ondersteuningsbehoefte

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om succesvol de overstap van primair naar voortgezet onderwijs te maken. De basisschool onderzoekt samen met u als ouders (en mogelijk met het Samenwerkingsverband) voor welk type (extra) ondersteuning uw kind mogelijk in aanmerking komt.