Afspraken over de ondersteuningsstructuur

De scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs binnen ons samenwerkingsverband hebben gezamenlijke afspraken over het niveau van basisondersteuning geformuleerd. De basisondersteuning bestaat uit vier onderdelen:

 1. Basiskwaliteit
  • Scholen die onder het basistoezicht van de inspectie vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.
 2. Planmatig werken
  • De wijze waarop de scholen nagaan welke ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben, daarop een passend aanbod vanuit de basisondersteuning organiseren en dit vervolgens evalueren.
 3. Preventieve en licht curatieve interventies
  • Hierbij gaat het onder meer om een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, fysieke toegankelijkheid van gebouwen en programma's gericht op de sociale veiligheid, het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen en een protocol medische handelen.
 4. Ondersteuningsstructuur
  • De wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.

Dat wat een school binnen de basisondersteuning biedt, wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Deze is terug te vinden op de website van de school.

De manier waarop elke school de ondersteuningsstructuur heeft georganiseerd, is te lezen in het document:

Stappen in toeleiding naar een onderwijs- en/of zorgarrangement

Aanvragen extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs

Wanneer de basisondersteuning van de school niet toereikend is voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kan de school extra ondersteuning aanvragen bij het SWV VO Delflanden. De extra ondersteuning die aan het kind wordt geboden, wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staan onder meer de doelen beschreven die we met elkaar hopen te bereiken. Een gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband ondersteunt de school actief bij het opstellen van het OPP voor de leerling. 

Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Wanneer is gebleken dat een kind binnen het reguliere onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, kan de school in samenspraak met ouders en kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aanvragen bij het samenwerkingsverband. De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) beoordeelt of een kind in aanmerking komt voor een TLV-VSO. De CTO komt maandelijks bijeen om de TLV-aanvragen te behandelen. Bij een positief advies wordt een TLV afgegeven voor een bepaalde periode. De aanvraag wordt door de CTO getoetst aan de hand van een aantal criteria.

Toelaatbaarheidscriteria voor het VSO

Data 2019 - 2020 CTO-bijeenkomsten