begeleiders passend onderwijs 

Het team van begeleiders Passend Onderwijs maakt deel uit van het verbreed OPDC van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden.  De Begeleiders Passend onderwijs richten zich op het versterken van de basisondersteuning van de VO-scholen.  

De Begeleiders Passend Onderwijs hebben expertise op de domeinen leerontwikkeling en didactiek, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag of lichamelijke problematiek en inclusief onderwijs. Binnen het team van BPO is specifieke deskundigheid aanwezig, bijvoorbeeld op het gebied van (langdurige)ziekte, lichamelijke beperkingen, cognitieve beperkingen, Taal Ontwikkeling Stoornissen (TOS), psychische problematiek, gedragsproblematiek, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), of hoogbegaafdheid. 

Taken van de BPO’er

De BPO’ers ondersteunen de school bij het signaleren en verhelderen van de vraagstelling, adviseren, begeleiden en verbinden. De primaire taak van de Begeleiders Passend Onderwijs is het vergroten van het handelingsrepertoire van docenten. Daarnaast bieden BPO’ers trainingen, presentaties en psycho-educatie aan (docenten-)teams. Per school is er een vaste begeleider passend onderwijs die deel uitmaakt van het ondersteuningsteam. Ze participeren in het begeleidingsteam op de scholen van voortgezet onderwijs en nemen deel aan de Begeleidings Team Overleggen (“BTO’s”). In het ondersteuningsteam zitten ook een ondersteuningscoördinator en de jeugdprofessional vanuit team jeugd. 

BPO’ers kunnen ingezet worden voor klassen- en/of leerling observaties, ondersteunende – en coachingsgesprekken met mentoren/docenten en geven docenten(-teams) pedagogische en didactische handelingsadviezen met betrekking tot de omgang met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De coachingsgesprekken gaan via de oplossingsgerichte methodiek, handelingsgericht werken of met schoolvideo interactiebegeleiding (SVIB). Doel van de gesprekken en de observaties is het versterken van het handelingsrepertoire van docenten zodat Passend Onderwijs meer een plek krijgt binnen de klas. Daarnaast bieden de BPO’ers consultatie en advies voor docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Lees meer

Trainingen

 

(inschrijven voor trainingen docenten?)

 

 

 

 

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.