ondersteuning bij leerachterstanden

Hier leest u meer over de ondersteuningsmogelijkheden bij leerachterstanden.

Praktijkonderwijs

Basisscholen begeleiden leerlingen met een extra onderwijsbehoefte naar een zo passend mogelijk vervolgniveau. Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Om toegelaten te kunnen worden tot het praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) nodig. DeAdviescommissie Toelaatbaarheid Praktijkonderwijsvan het SWV VO Delflanden beslist over de toelaatbaarheid op basis van de landelijkvastgestelde criteria voor toelating tot Praktijkonderwijs

In de procedure toelaatbaarheid Praktijkonderwijs 2021-2022 wordt uitgelegd hoe een verwijzing naar en plaatsing op een praktijkschool in zijn werk gaat.

Ondersteuning op het VMBO, beroepsgerichte leerwegen (opting-out)

De VMBO scholen bieden jongeren (met een verhoogd risico op) leerachterstanden, eventueel in combinatie met sociaal-emotionele problematiek lichte ondersteuning (bovenop de basisondersteuning). Voor deze jongeren gaat het veelal om aanpassingen als versterkte leerroutes, vaste docenten per groep en extra aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling. De VMBO-scholen kunnen zelf, op basis van de ondersteuningsbehoeften, bepalen welke jongeren er lichte ondersteuning nodig hebben en op welke manier.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.