ondersteuning

Hier leest u over het ondersteuningsaanbod van het SWV VO Delflanden en de route ernaar toe.

Orthopedagogisch dienstencentrum (OPDC)

Het OPDC SWV VO Delflanden biedt een geïntegreerd ondersteuningsaanbod voor leerlingen en docenten op de scholen en leerlinggerichte ondersteuning op het bovenschoolse FLEX-College.

Lees meer

Adviseurs Passend Onderwijs (APO)

Het team van adviseurs passend onderwijs maakt deel uit van het OPDC SWV VO Delflanden. De adviseurs passend onderwijs richten zich op het versterken van de basisondersteuning van de VO-scholen.

Lees meer

Expertisegroepen

Expertisegroepen delen en bundelen kennis binnen en buiten het samenwerkingsverband over specifieke onderwerpen. Daarmee ondersteunen zij scholen van voortgezet onderwijs in het bieden van extra ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband zijn de volgende expertisegroepen ingericht:

Expertisegroep NT-2

Expertisegroep Hoogbegaafdheid

Expertisegroep cluster 3 / cluster 4

Kurzweil

Speciaal voor alle leerlingen met ernstige leesen spellingproblemen of dyslexie heeft het SWV VO Delflanden, in afstemming met de schooldirecties, het bovenschools georganiseerde arrangement Kurzweil beschikbaar gesteld. Kurzweil leest bestanden met tekst voor. Daarnaast leest het tijdens het typen de woorden voor.  Elke leerling in het VO en VSO die op basis van onderwijsbehoeften baat heeft bij het gebruik van Kurzweil kan, zowel op school als thuis, toegang krijgen tot Kurzweil en deze naar believen gebruiken.

Lees meer

Ondersteuning bij leerachterstanden

Het SWV streeft er naar dat elke leerling de benodigde ondersteuning ontvangt op weg naar een diploma. Hier leest u meer over de ondersteuningsmogelijkheden bij leerachterstanden.

Praktijkonderwijs

Ondersteuning op het VMBO (opting-out)

Groepsarrangementen

Sommige ondersteuning wordt als groepsarrangement binnen een specifieke school georganiseerd. In afstemming tussen ouders, school en gedragswetenschapper kan een leerling in een groepsarrangement worden geplaatst.  Binnen ons samenwerkingsverband worden verschillende groepsarrangementen aangeboden, te weten:

Kleine klas havo/vwo op het CLD Molenhuispad

Kleine klas vmbo-bbl op SC Delfland

Verlengde onderbouw pro/vmbo op Grotius College Praktijkschool

Traject Op Maat (TOM) klas op Pleysiercollege, lesplaats Delft

Internationale schakelklas op Grotius College ISK

Time-In op Stanislascollege Krakeelpolderweg en SC Delfland

Plusklas

Individueel arrangement

Met een individueel onderwijs- en zorgarrangement  kan er passend onderwijs voor een leerling op de school gerealiseerd worden.

Lees meer

 

FLEX-College

Het FLEX-College is onderdeel van het orthopedagogisch en didactisch dienstencentrum (OPDC) van het SWV VO Delflanden. Het FLEX-College is een kleine onderwijssetting voor die leerlingen die kortdurend (van 8 weken tot maximaal één jaar) extra intensieve ondersteuning nodig hebben.
De leerlingen blijven ingeschreven op hun eigen stamschool van voortgezet onderwijs.

Lees meer

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wanneer een leerling binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, komt de leerling in aanmerking voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

 Lees meer

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.