handreikingen

Hier vinden scholen verschillende handreikingen die kunnen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs in de school.

Handreiking leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar ze naar school moeten. Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook.

Onderwijs, zorg en leerplichtwet

Het komt voor dat jongeren (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze jongeren hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking onderwijs, zorg en leerplichtwet, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

Handreiking OPP

Het OPP biedt de school handvatten om het onderwijs af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het is een instrument voor de communicatie met ouders en met het OPP kan verantwoording worden afgelegd over de bereikte resultaten. De handreiking kwaliteitseisen ontwikkelingsperspectief is bedoeld voor de reguliere VO-scholen binnen het SWV VO Delflanden die OPP’s opstellen ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning ontvangen.

Handreiking basisondersteuning in zes stappen

Het stappenplan is een hulpmiddel waarmee scholen – elk op hun eigen manier – de basisondersteuning kunnen vormgeven. Het maakt helder welke stappen een school zet als zich een ondersteuningsbehoefe bij een leerling voordoet.