Orthopedagogisch Didactisch Diensten Centrum (OPDC)

Om een geïntegreerd ondersteuningsaanbod te kunnen leveren is er een verbreed orthopedagogisch en didactisch dienstencentrum ingericht, dat schoolgerichte ondersteuning, onderzoek en advies en leerlinggerichte ondersteuning op het bovenschoolse FLEX-College biedt.

Schoolgerichte ondersteuning

De APO-ers ondersteunen de scholen en de docenten bij het uitvoeren van passend onderwijs binnen de basisondersteuning in de klas en de school. Zij beschikken over een breed aanbod aan interventietechnieken. Dit aanbod wordt ingezet om de basisondersteuning binnen de school te versterken. De APO-ers hebben kennis van zaken op de domeinen leerontwikkeling en didactiek, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Enkelen hebben meer specifieke deskundigheid in huis, bijvoorbeeld op het gebied van ziekte, lichamelijke en cognitieve beperkingen, psychische problematiek of hoogbegaafdheid. Zij participeren in de ondersteuningsteams van de scholen van voortgezet onderwijs, beantwoorden vragen van docenten en docententeams en denken mee over het vormgeven van passend onderwijs en het omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Zij helpen bij signaleren van ondersteuningsbehoeften, verhelderen van de hulpvraag van docenten en bieden vervolgens advies, begeleiding en training op maat. APO-ers hebben een belangrijk rol in het signaleren van ondersteuningsbehoeften van docenten binnen de scholen en het bieden van een passend aanbod op de behoeften. Ontwikkelingen binnen de basisondersteuning worden gedeeld met en tussen de directeuren van de scholen en binnen de lerende netwerken.

Onderzoek en advies

De gedragswetenschappers dragen er zorg voor dat op een systematische en transparante manier onderwijs- en zorgbehoeften in kaart worden gebracht, met name wanneer sprake is van meer complexe ondersteuningsbehoeften die de basisondersteuning en het aanbod aan lichte ondersteuning van de school te boven lijken te gaan. Zij werken daarbij met diagnostisch instrumentarium. In afstemming met de school, ouders, leerling en de partners in onderwijs en zorg, ontwerpen zij een zo passend mogelijk ondersteuningsaanbod binnen de reguliere school, het speciaal onderwijs of binnen het FLEX-College. De gedragswetenschappers hebben daarbij de ruimte om van de gebaande paden af te wijken, wanneer daar noodzaak voor is. De gedragswetenschappers zijn ook betrokken bij het ondersteunen van de scholen bij het invulling geven aan hun zorgplicht. Het verrichten van aanvullend onderzoek bij het aannemen van een leerling, om goed in kaart te brengen wat diens ondersteuningsbehoeften zijn en het ondersteunen van de scholen bij het zoeken naar een beter passende school voor de leerling, behoort ook tot hun takenpakket. Gedragswetenschappers hebben een belangrijke rol in het monitoren van arrangementen en het signaleren van trends, ontwikkelingen of knelpunten in ons dekkend netwerk. Zij ondersteunen scholen wanneer leerlingen dreigen thuis te komen zitten en hebben een verantwoordelijkheid in de procesbewaking. De gedragswetenschappers hebben brede (diagnostische) kennis op het gebied van leer- en gedragsproblematiek, met veelal daarbovenop een specialisme. Ontwikkelingen en aandachtspunten worden gedeeld met bestuurders van de scholen, met en tussen directeuren (directiekringen) en in de beleidsgroep OOGO.

Leerlinggerichte ondersteuning op het bovenschoolse FLEX-College

Het FLEX-College is een bovenschoolse onderwijs- en zorgvoorziening, die als tussenvoorziening fungeert tussen regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Binnen het FLEX-College kunnen dertig lesplaatsen worden gevuld. Primair doel is om de verwijzende school en de leerling handvatten te bieden, waarmee de leerling na een bepaalde periode weer verder kan binnen de reguliere onderwijssetting. Ook doorstroom naar speciaal onderwijs, arbeid of dagbesteding kan tot de mogelijkheden behoren. Steeds wordt bekeken wat het beste aansluit bij de talenten van de leerling. De docenten van het FLEX-College hebben kennis van zaken op de domeinen leerontwikkeling en didactiek, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. De medewerkers in het FLEX-College werken vanuit het gedachtengoed van ‘positive behavior’. De docenten hebben een belangrijke rol in het helpen omzetten van de signalen van APO-ers en GW-ers naar een praktisch aanbod voor schooluitvallers op het FLEX-College of het ontwikkelen van een maatwerkprogramma i.s.m. de hulpverlening. Het FLEX-College draagt daarom in grote mate bij aan ons dekkend netwerk.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.