ouder- en jeugdsteunpunt

Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

Hier is beschreven wat erbij komt kijken als je kind (misschien) een andere school nodig heeft. 

Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

Soms vindt de school na het onderzoek naar de hulp die jouw kind nodig heeft, dat een andere school een betere plek is voor jouw kind. Dat kan bij het aanmelden zijn, maar ook als je kind al op school zit. De school zegt dan bijvoorbeeld dat het de extra ondersteuning die jouw kind nodig heeft niet kan geven of de school denkt misschien dat een kleine rustigere klas een betere plek is voor jouw kind. Welke hulp jouw kind precies nodig heeft, moet in een ontwikkelingsperspectief (OPP) staan. Hierover overlegt de school altijd met jou. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’

In het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief staat dan dat je kind beter naar een andere school kan en waarom. Tot je kind meerderjarig is, moet jij als ouder het ook eens zijn met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Dat heet instemmingsrecht. Kinderen en jongeren hebben ook het recht om hierover mee te praten en hun mening te geven. De school gaat samen met jou en je kind op zoek naar de beste plek voor jouw kind. Je kind blijft ingeschreven op de school, tot er een andere school is, waar je kind kan worden ingeschreven. De school heeft zorgplicht tot jij je kind aanmeldt op een andere school. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is zorgplicht?’

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) kan de beste plek zijn of een middelbare school die meer of andere extra hulp kan geven. Ook een school met een ander niveau of een praktijkonderwijs kan een mogelijkheid zijn. Lees hier meer over bij de vragen ‘Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?’ en ‘Wat is praktijkonderwijs?’ Als je kind naar voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs gaat, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist of je kind ‘toelaatbaar’ is tot het speciaal onderwijs. De nieuwe school beslist uiteindelijk of je kind wordt toegelaten. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’

Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

De school waar je kind vandaan komt, moet informatie over je kind geven aan de nieuwe school. Elke school moet een onderwijskundig rapport (OKR) opstellen als een leerling naar een andere school gaat. Die nieuwe school kan een andere reguliere school zijn of een school voor gespecialiseerd onderwijs, zoals voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs. De school geeft de informatie door het maken van een onderwijskundig rapport. In het onderwijskundig rapport staan vijf onderdelen met informatie. Deze onderdelen zijn:

  • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum
  • Leerresultaten en schooladvies
  • Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
  • Informatie over begeleiding
  • Of je kind vaak niet op school is geweest

De school maakt het onderwijskundig rapport. Maar jij mag de school wel vragen om jouw opmerkingen erbij te zetten. Wanneer je kind ouder is dan 16 jaar, mag jouw kind ook zelf opmerkingen erbij laten zetten. Lees hierover meer bij de vraag ‘Met wie mag de school informatie over mijn kind bespreken?’

Wat is voorgezet speciaal onderwijs (vso)?

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor kinderen en jongeren die méér extra hulp nodig hebben dan een reguliere school kan geven. De klassen zijn kleiner en er is vaak minder wisseling van lokalen, zodat er minder prikkels zijn. In het vso is méér extra hulp. De leerdoelen kunnen anders zijn dan op een gewone school. Soms werken er op het voortgezet speciaal onderwijs geen of minder vakdocenten. Een docent geeft dan les in meerdere of alle vakken. Dat komt omdat het voortgezet speciaal onderwijs onder een andere wet valt dan regulier onderwijs. Een deel van de vso-scholen neemt niet zelf eindexamens af, zoals op regulier onderwijs. Jongeren op het vso moeten daarom soms op een andere manier examen doen. Het is goed daarnaar te vragen bij de school. Lees meer bij de vraag ‘Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?’ Voor plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Lees daarover meer bij de vragen ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’ en ‘Wat als ik het niet eens ben met plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs?’

Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?

Als de vso-school van je kind voldoet aan de regels die gaan over onderwijsinhoud, schoolexamen en centraal examen, kan je kind daar op dezelfde manier eindexamen doen als op regulier onderwijs. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?’ Als de school niet aan die voorwaarden voldoet, doet je kind staatsexamen. Dat is een examen dat niet wordt afgenomen door de eigen docenten, maar door een examinator. Het examen bestaat vaak ook uit een mondeling examen. Niet alle jongeren die staatsexamen doen, doen alle vakken in hetzelfde jaar. Als je kind niet in één keer eindexamen kan doen voor alle vakken tegelijk, kan je kind het examen spreiden. Je kind kan per vak een certificaat halen. Als je kind voor alle vakken die nodig zijn, een certificaat heeft, haalt je kind een diploma. Het is ook mogelijk dat jongeren die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten, meedoen met het reguliere eindexamen op een andere, reguliere school.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Als je kind naar voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaat, of praktijkonderwijs nodig heeft, vraagt de school waar je je kind hebt aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Lees hierover meer bij de vragen ‘Wat is een samenwerkingsverband?’, ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’, ‘Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)’ en ‘Wat is een praktijkschool?’ Het samenwerkingsverband beslist of je kind toelaatbaar is voor het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband moet advies vragen aan twee onafhankelijke deskundigen. Deskundigen zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog of een psycholoog en een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, maatschappelijk werker of een arts. Het schoolbestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs beslist vervolgens of de school je kind toelaat. Meestal heeft het schoolbestuur hiervoor een Commissie van Begeleiding. De school bekijkt goed of de hulp die je kind nodig heeft, past bij het onderwijs dat die school geeft en als de toelaatbaarheidsverklaring nog niet is afgegeven, of de school waar je kind nu op zit, nog iets extra’s kan doen. Hoe scholen een TLV kunnen aanvragen bij het SWV VO Delflanden, kan je lezen op de website. Een TLV aanvragen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij het SWV VO Delflanden

Wat als ik het niet eens ben met de plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs?

De school moet voor plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs (vso) een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Als je het niet eens bent met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring, kun je hiertegen in bezwaar via een bezwaarschriftprocedure. Voordat een formele klachtenprocedure in gang wordt gezet, gaat de bestuurder van het Samenwerkingsverband VO Delflanden altijd eerst met je in gesprek om te kijken of het bezwaar alsnog kan worden opgelost. De bestuurder betrekt in alle gevallen een van de leden van de adviescommissie bij dit gesprek. Een goed gesprek kan veel verduidelijken. Als het bewaar niet langs de informele weg kan worden opgelost, dan vraagt het SWV VO Delflanden advies aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. De adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet dan een beslissing nemen op het bezwaar. Meer informatie over hoe te handelen bij een klacht of bezwaar kan je vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO Delflanden

Er kan een wachtlijst zijn voor het voortgezet speciaal onderwijs. Tot het moment dat je kind daar terecht kan, blijft de zorgplicht bij de school waar je kind vandaan komt en moet die school onderwijs blijven geven.  Wanneer je kind al is ingeschreven bij de nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs, dan heeft die school zorgplicht. Zo wordt ervoor gezorgd dat je kind altijd recht heeft op onderwijs. Meer uitleg vind je bij de vragen ‘Wat is zorgplicht?’, ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?’, ‘Wat is een samenwerkingsverband’ en ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’

 

Kan mijn kind terug naar een gewone school, en hoe werkt dat?

Ja dat kan. Als de school, jij en je kind vinden dat dat het beste past. De school waar je kind nu op zit, kan je helpen om een school te vinden die de hulp kan geven die jouw kind nodig heeft. Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel waarin je kunt lezen welke hulp een school kan geven. Lees hierover meer bij de vragen ‘Wat is een schoolondersteuningsprofiel?’ en ‘Wat is een samenwerkingsverband?’

Wat als mijn kind naar een (gespecialiseerde) school gaat die ver weg is?

Een gespecialiseerde school kan wat verder weg van jouw huis zijn. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen soms gebruikmaken van leerlingenvervoer. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is. Jouw kind wordt dan thuis opgehaald en weer teruggebracht door een chauffeur met een busje of taxi. Leerlingenvervoer moet je aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.