voor scholen 

Hier leest u hoe scholen ondersteuning bij het samenwerkingsverband kunnen aanvragen en hoe dit geregeld is bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO

De school kan in samenspraak met ouders en jongere een TLV voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aanvragen bij het samenwerkingsverband. De commissie toewijzing onderwijsondersteuning (CTO) beoordeelt of een jongere in aanmerking komt voor een TLV-VSO. De CTO komt op vastgestelde data bijeen om de TLV-aanvragen te behandelen. De aanvraag wordt door de CTO getoetst aan de hand van een aantal criteria.

Lees meer

Aanvragen arrangement bij het FLEX-College

Soms kan het voor het bereiken van het uitstroomniveau nodig zijn om voor een afgebakende periode van maximaal 1 jaar, in een kleinschalige setting buiten de eigen school onderwijs te volgen. Daarvoor is het FLEX-College. De school kan een arrangement bij het FLEX-College aanvragen bij het samenwerkingsverband. De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) beoordeelt of een jongere in aanmerking komt voor een arrangement bij het FLEX-College. De aanvraag wordt door de CTO getoetst aan de hand van een aantal criteria.

Lees meer

Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs

Wanneer blijkt dat een school voor praktijkonderwijs het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, is het nodig om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Zonder tlv pro kan een school voor praktijkonderwijs een leerling niet toelaten. De school voor praktijkonderwijs waar de leerling wordt aangemeld, vraagt de tlv aan bij het samenwerkingsverband.

Lees meer

Overstap van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs (PO > VO)

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij zijn mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken.

Hier vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO.

Lees meer

Overstap naar een andere school van Voortgezet Onderwijs (VO>VO)

Wanneer het onderwijs- of ondersteuningsaanbod op de huide VO-school niet passend is voor de leerling, kan de leerling doorverwezen worden naar een andere VO-school. Uitgangspunt is om de leerling zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden.

Lees meer

Overstap van Voortgezet Speciaal Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs (VSO >VO)

Wanneer sprake is van een overstap van leerlingen vanuit de cluster 1,2 of 3 scholen naar scholen van regulier onderwijs, wordt er door de V(S)O-school rechtstreeks contact opgenomen met de VO-school, die het meest passende ondersteuningsaanbod heeft. Inhoud van schoolondersteuningsprofiel en kennis van de ondersteuningsstructuur op de school zijn hierbij richtinggevend. Gedragswetenschappers van het SWV VO Delflanden worden in het mereldeel van de gevallen bij een doorplaatsing vanuit VSO naar VO betrokken. 

Overstap van Voortgezet Onderwijs naar Voortgezet Speciaal Onderwijs (VO>VSO)

Wanneer een leerling binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, komt de leerling in aanmerking voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Lees meer

Overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (VO>MBO)

VO en MBO werken samen, voor jongeren die de overstap van VO naar MBO maken.

Lees meer

Onderwijs Transparant

Scholen en het samenwerkingsverband werken met het online platform Onderwijs Transparant.

Lees meer

Zorgplicht

Scholen moeten er voor zorgen dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor de scholen heet de zorgplicht.

De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten én voor leerlingen die worden aangemeld bij een school. De school zoekt in overleg met ouders een passende plek. Dit kan op de eigen school zijn, op een andere reguliere school die de benodigde ondersteuning kan bieden of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Lees meer

Handreikingen

Hier vinden scholen verschillende handreikingen die kunnen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs in de school. Het gaat om handreiking Leerplicht, handreiking kwaliteitseisen OPP en handreiking basisondersteuning in zes stappen en de  Procedure anderstalige verhuisleerlingen. Ook de signalenkaart en preventiematrix zijn  hier terug te vinden.  

Lees meer

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

 

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.