Flex-College

Het FLEX-College Delft is een kleine onderwijsvoorziening en is onderdeel van het OPDC van het Samenwerkingsverband VO Delflanden.

Wat is het FLEX-College?

Het FLEX-College Delft is onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Diensten Centrum (OPDC) van het samenwerkingsverband VO Delflanden. Het FLEX-College is een kleine onderwijsvoorziening voor maximaal 30 leerlingen die kortdurend, extra intensieve ondersteuning nodig hebben. Deze voorziening is beschikbaar voor leerlingen die een korte tijd een andere veilige setting nodig hebben. De leerlingen blijven ingeschreven op hun eigen school voor voortgezet onderwijs. Alle scholen in het samenwerkingsverband VO Delflanden kunnen gebruik maken van het FLEX-College.

Er wordt naar gestreefd dat alle leerlingen terug gaan naar hun school van herkomst. Soms wordt er een andere keuze gemaakt omdat de school van herkomst geen passende plek meer is voor de leerling. Verwijzing naar een andere reguliere school voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO een andere onderwijsvorm of arbeid is dan mogelijk.

Trajecten op het FLEX-College

1. Reguliere traject, voor leerlingen die terug- of doorstromen naar voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of MBO.

2. Herstelgericht traject, kan ingezet worden na een incident op school. Intensief en kortdurend, specifiek gericht op de-escalatie van de situatie, herstel van verhoudingen en terugkeer op de school van herkomst.

3. Maatwerktraject, voor leerlingen die (tijdelijk) een zorgaanbod (jeugdhulp/GGZ) krijgen buiten de school. Het OPDC biedt onderwijs naar draagkracht en belastbaarheid

Het FLEX-college staat voor:

  • veilig en rustig
  • kleine groep met vaste mentor
  • intensieve begeleiding

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure

De school van de leerling vraagt, in samenwerking met de leerling, diens ouders/verzorgers, de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband en de betrokken hulpverlening een arrangement aan voor het FLEX-College. De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) neemt een besluit over de aanvraag. Na een positief besluit vindt een intakegesprek plaats. Een plaatsing heeft standaard een looptijd tot 31 juli zodat de leerlingen het schooljaar op het FLEX-College kunnen afmaken. Het arrangement kan worden verlengd tot een totale verblijfsduur van 1 jaar.

Wanneer is het FLEX-College niet mogelijk?

  • Als de leerling zelf niet positief tegenover plaatsing staat;
  • Als door de plaatsing het welzijn of de veiligheid van anderen in het gedrang komt;
  • Als de leerling noodzakelijke hulpverlening weigert;
  • Als een leerling minder dan drie keer twee uur per week belastbaar is;
  • Als de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs heeft.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.