ouder- en jeugdsteunpunt

begrippenlijst

Hier staan alle begrippen die binnen passend onderwijs veel voorkomen uitgelegd.

Basisondersteuning

Hulp die een school moet kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen. 

Extra ondersteuning

Als een leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt, kan hij/zij extra ondersteuning krijgen.

FLEX-College Delft

Het FLEX-College is een kleine onderwijsvoorziening voor maximaal 30 leerlingen die kortdurend, extra intensieve ondersteuning nodig hebben.

Handelingsdeel

Een omschrijving in het ontwikkelingsperspectief van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.

Instemmingsrecht

Ouders moeten instemming geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school moet ouders uitdrukkelijk om instemming vragen.

Jeugdhulp

Hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Leerlingdossier

In een leerlingdossier worden gegevens over een leerling bewaard. Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.

Leerlingenvervoer

Vervoer dat bij de gemeente aangevraagd moet worden voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen, bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Of voor kinderen die niet in de buurt naar school kunnen en daarom naar een school moeten die ver weg is.

Leerlingvolgsysteem

Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Leerplicht

Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig.

Leerplichtambtenaar

Een ambtenaar van de gemeente die toezicht houdt op de naleving van de Leerplichtwet.

Leerplichtwet

Een wet waarin staat dat kinderen naar school moeten als ze 5 jaar oud zijn.

Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Onderwijs op een reguliere vmbo school voor vmbo leerlingen die die extra hulp nodig hebben om hun diploma te halen.

Ondersteuningsplan

Een document waarin de afspraken staan die in jouw regio zijn gemaakt over extra ondersteuning.

Ontheffingen

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Soms kan een kind niet naar school, bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem, door een ernstige ziekte, of doordat de manier van lesgeven niet past bij het kind en zijn of haar problemen. Het is dan mogelijk om ontheffing van school aan te vragen.

Ontwikkelingsperspectief

Een plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken.

Passend Onderwijs

Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past.

Praktijkonderwijs/praktijkschool

Onderwijs dat wordt gegeven op een praktijkschool. Dit is een middelbare school voor leerlingen die vooral leren door te doen en niet zozeer door veel te lezen over iets.

Remedial teacher

Een bevoegd leerkracht die extra ondersteuning geeft aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen/-stoornissen.

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.

Schoolbestuur

Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dus ook over het onderwijs dat gegeven wordt.

Schoolgids

Een document met informatie voor ouders over de belangrijkste zaken over het komende schooljaar.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Een document met informatie over welke ondersteuning de school kan geven

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs mag worden ingeschreven.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Onderwijs voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan bieden.

Vrijstelling

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Soms kan een kind niet naar school, bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem, door een ernstige ziekte, of doordat de manier van lesgeven niet past bij het kind en zijn of haar problemen. Het is dan mogelijk om vrijstelling van school aan te vragen.

Zorgplicht

De plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.