Zorgplicht

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht.

Zorgplicht passend onderwijs

Volgens de Wet passend onderwijs hebben schoolbesturen een zorgplicht. De zorgplicht voorkomt dat ouders zelf op zoek moeten gaan naar een passende plek voor hun kind. Het bestuur van de  school van aanmelding is verplicht om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een passende plek te bieden. Kan de school de benodigde ondersteuning niet zelf bieden, dan is het de wettelijke taak van het schoolbestuur om, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband, in overleg met ouders op zoek gaan naar een passende plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband. De zorgplicht geldt juridisch voor het schoolbestuur (bevoegd gezag), maar in de praktijk vult de school waar de leerling is aangemeld de zorgplicht in.

De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden en moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Voor de school van aanmelding betekent de zorgplicht het volgende:

a. Het bevoegd gezag (schoolbestuur) gaat na of de leerling daadwerkelijk een extra ondersteuningsbehoefte heeft en wat de aard hiervan is; Is dat niet het geval, dan wordt de aanmelding omgezet in een toelating.
b. Is het antwoord op a. bevestigend, dan stelt het bevoegd gezag vast of de school de leerling de vereiste ondersteuning kan bieden.
c. Is het antwoord op b. bevestigend, dan wordt de aanmelding omgezet in een toelating en stelt het bevoegd gezag in overleg met de ouders van de leerling een ontwikkelingsperspectief vast.
d. Is het antwoord op b. negatief, dan zoekt het bevoegd gezag een andere passende school die bereid is de leerling op te nemen. De zorgplicht vervalt zodra deze school de leerling heeft toegelaten.

Voor de zorgplicht gelden de volgende regels en voorwaarden:

  • De zorgplicht gaat in op het moment dat de ouders het kind schriftelijk hebben aangemeld. Melden ze het kind mondeling aan, dan wijst de school de ouders hier op.
  • De zorgplicht geldt voor kinderen vanaf drie jaar, zodra het kind schriftelijk is aangemeld. Is het kind jonger dan drie jaar (vooraanmelding), dan geldt de zorgplicht nog niet. De school onderzoekt of ze de benodigde ondersteuning kan bieden. Wil de school daarvoor een psycholoog of orthopedagoog inschakelen of informatie opvragen bij een andere instantie, dan moeten de ouders daarvoor toestemming geven.
  • Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen, dan heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. De inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen.
  • De school mag een leerling niet eerder verwijderen dan wanneer een andere school bereid is de leerling te plaatsen.
  • Als de school van aanmelding vol zit, moeten ouders hun kind bij een andere school aanmelden. De zorgplicht geldt dan dus niet. De school moet een transparant toelatingsbeleid voeren dat inzichtelijk is voor ouders.
  • Ouders die hun kind bij meerdere scholen aanmelden, moeten daarbij aangeven welke school hun voorkeur heeft. Dat is de school die de zorgplicht heeft.
  • Als de school van inschrijving een leerling wil verwijzen/verwijderen, heeft de school de plicht om een andere school bereid te vinden de leerling te plaatsen. De school waar de leerling op zit, heeft de plicht te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling. De school moet de leerling dus blijven bedienen, totdat de leerling overstapt naar een andere school.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.