expertisegroep cluster 3 en cluster 4

Het SWV VO Delflanden heeft een Expertisegroep Cluster 3 en 4 samengesteld die tegemoet wil komen aan de ondersteuningsbehoeften die docenten en leerkrachten op de scholen hebben.

Expertisegroep cluster 3 en 4

De afgelopen jaren lopen scholen van regulier onderwijs regelmatig tegen de grenzen aan van hun mogelijkheden betreft de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met leer-en /of gedragsproblematiek, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Vanuit de wet passend onderwijs wordt verwacht dat scholen binnen samenwerkingsverbanden steeds inclusiever onderwijs bieden, en dus ook passende plek voor deze doelgroep kunnen realiseren.  Om binnen het regulier onderwijs passend onderwijs te kunnen (blijven) bieden voor deze doelgroep, is meer behoefte aan kennis en expertise binnen de VO-scholen.
In schooljaar 2020-2021 is de expertisegroep cluster 3 en 4 opgestart om op dit gebied meer specialistische kennis binnen de reguliere VO-scholen te brengen. De verwachting is dat de expertisegroep aan de hand van praktijkervaring vanuit het speciaal onderwijs, in samenwerking met de reguliere scholen, de vertaalslag weet te maken naar ondersteuningsmogelijkheden in de dagelijkse schoolpraktijk van het regulier onderwijs.
De expertisegroep bestaat uit deskundigen vanuit VSO cluster3 ZML, VSO cluster3 LZ/LG, VSO cluster4 en deskundigen vanuit het OPDC van het SWVVO Delflanden.
De expertisegroep kan worden ingezet voor consultatie, advies en begeleiding ten behoeve van individuele leerlingen, deskundigheidsbevordering van docenten in het onderwijs en ondersteuning bij beleidsvorming (didactisch en/of pedagogisch) richting meer inclusief onderwijs.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.