Schoolaanwezigheid en voorkomen van uitval en thuiszitten zijn belangrijke thema’s binnen ons samenwerkingsverband en onze netwerkpartners. Op vrijdag 24 maart starten we met een driedaagse training “Uitval voorkomen met de 7 gewoonten van Covey”. Het Samenwerkingsverband biedt deze training aan aan docenten, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, verzuimcoördinatoren en schoolleiders in het VO die te maken hebben met leerlingen die het reguliere rooster nauwelijks meer volgen, steeds vaker thuiszitten en dreigen uit te vallen vanwege een gebrek aan welbevinden, zelfstandigheid en eigenaarschap. Aan deze training nemen 16 mensen vanuit de verschillende VO-scholen deel.

Bij voldoende interesse vanuit de V(S)O-scholen, zal de training in het najaar van 2023 opnieuw worden aangeboden. Interesse kun je kenbaar maken door een bericht te sturen aan Igna Mulder via imulder@swvvo-delft.nl

Waarvoor is de training?

Heeft jouw school thuiszitters vanwege bijvoorbeeld toenemende prestatiedruk of sociale verwachtingen? Vind je het moeilijk om verbinding met jongeren te houden die veel verzuimen? Wil je deze jongeren toch graag ondersteuning bieden binnen de school? Dan kun je de 7 habits van Covey inzetten om definitieve uitval te voorkomen, om deze jongeren binnen school te houden en te voorkomen dat ze een extern ondersteuningstraject nodig hebben. Door te werken met de 7 gewoonten leren leerlingen succesvol te kiezen en te handelen. Ze krijgen grip op zichzelf en houvast voor hun verdere ontwikkeling; ze ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap.

Wat leer je?

In de cursus train je je in de 7 gewoonten van Covey. Dit doe je door te reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling als docent, ondersteuner en begeleider. Je leert de 7 gewoonten zelf toe te passen op je ontwikkeling. Je leert de gewoonten over te brengen en in te zetten. Je leert hoe je vanuit je persoonlijke visie en de visie van de school een plan van aanpak maakt voor het werken met de 7 gewoonten. Je vertaalt het plan van aanpak naar een programma voor de leerlingen en de school en krijgt feedback van de trainer en de deelnemers.

Inzetten op aanwezigheid om thuiszitten te voorkomen

De inzet op aanwezigheid en het maken van een plan van aanpak op verzuim past bij de doelstelling die wij als samenwerkingsverband hebben om thuiszitten van leerlingen te voorkomen en sluit aan op de verbeteracties die wij op dit terrein in gang hebben gezet.