De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 9 oktober jl. een Kamerbrief gestuurd over de centrale aanmeldweek waarin zij ruimte biedt om eerder te starten met aanmelden. De in de wet vastgelegde aanmeldweek (25 t/m 31 maart) heeft dit jaar door Goede Vrijdag voor velen maar vier werkdagen, wat als een knelpunt gezien werd. Uit de kamerbrief:

  1. Ruimte voor aanmelding van leerlingen vóór de centrale aanmeldweek

Scholen mogen ouders de mogelijkheid bieden om hun kind al vóór 25 maart aan te melden bij het vo. Het gaat daarbij om leerlingen die al eerder dan 25 maart een definitief schooladvies in bezit hebben. Voorwaarde voor aanmelding bij het vo is immers dat een definitief schooladvies overlegd kan worden. Alle leerlingen die uiterlijk 31 maart bij het vo zijn aangemeld, worden door het vo beschouwd als zijnde gelijktijdig aangemeld. Dus leerlingen die op 25 maart of eerder worden aangemeld, krijgen geen voorrang op leerlingen die op 31 maart worden aangemeld (en ook geen nadeel).

De schoolbesturen in Delflanden hebben ten gevolge van de Kamerbrief het volgende besluit genomen en sluiten daarbij aan bij de regio BOVO Haaglanden:

Alle leerlingen die op 18 maart 2024 een definitief schooladvies hebben gekregen kunnen zich vanaf die datum (digitaal) (of op papier – PRO) aanmelden bij vo-scholen in Delflanden.

Po-scholen bepalen zelf of zij gebruik willen maken van de extra ruimte en kunnen kiezen of:

  1. Zij het belangrijk vinden de extra aanmelddagen te benutten en ervoor kiezen leerlingen zodra het schooladvies definitief is vanaf 18 maart te laten aanmelden, of dat
  2. Zij het belangrijk vinden iedereen gelijktijdig het definitieve advies te geven. Dit houdt in dat men wacht met het meedelen van definitieve adviezen totdat alle heroverwegingen gedaan zijn, ook als deze datum na 18 maart (maar uiterlijk op 22 maart) valt.

We vragen alle po-scholen om bij het geven van het definitieve schooladvies, duidelijk aan ouders uit te leggen dat zij vanaf dát moment (mits na 18 maart) kunnen starten met aanmelden. Mede omdat aan veel ouders in de afgelopen weken 25 maart als start van de aanmelding gecommuniceerd is.

Als op uiterlijk 15 maart de uitslag van de doorstroomtoets bekend wordt bij de po-scholen, kan aan alle leerlingen die niet hoger hebben gescoord op de doorstroomtoets, een ongewijzigd definitief schooladvies verstrekt worden.

Voor leerlingen die hoger gescoord hebben op de doorstroomtoets dan hun voorlopig schooladvies, wordt uiterlijk 24 maart een definitief schooladvies vastgesteld nadat heroverweging heeft plaatsgevonden. In de praktijk zal dat uiterlijk op vrijdag 22 maart het geval zijn.

De einddatum van de aanmeldperiode blijft ongewijzigd; aanmelden kan tot en met 31 maart 2024. Alle aanmeldingen die in de periode van 18 tot en met 31 maart 2024 gedaan worden gelden als gelijktijdig binnengekomen.

Voor vo-scholen betekent dit dat zij eerder kunnen starten met screenen van leerling dossiers, namelijk zodra er aanmeldingen binnen komen vanaf 18 maart.

  1. Naar digitale aanmelding bij vo-scholen in Delft en Pijnacker

Dit jaar is het de wens om met een gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem te gaan werken voor het inschrijven van leerlingen van groep 8 voor een school voor voortgezet onderwijs. Er is een werkgroep gestart om dit proces in gang te zetten met een bijbehorend tijdpad. Op uiterlijk 1 februari 2024 zal er door de besturen een besluit worden genomen of dit haalbaar is. Er zal daarna een handreiking beschikbaar komen voor de procedure digitaal aanmelden die ook met de basisscholen wordt gedeeld. Basisscholen kunnen hiermee desgewenst ouders ondersteunen bij het doen van de digitale aanmelding.

Ook komend jaar werkt een aantal scholen voor voortgezet onderwijs bij het plaatsen van leerlingen met voorrangscriteria en loting. Het gaat om CLD Molenhuispad,
SC Delfland, Stanislascollege Westplantsoen, Stanislas Dalton Delft en het Mercurius College. Informatie hierover is te vinden op de website van de scholen.

Samenvatting tijdpad po

Uiterlijk 15 maart                                            uitslag doorstroomtoets

Vanaf 18 maart                                                leerlingen die niet in aanmerking komen voor een heroverweging kunnen aanmelden met hun vastgestelde definitieve schooladvies

Uiterlijk vrijdag 22 maart                             heroverwegen en definitief schooladvies voor alle leerlingen vaststellen

Uiterlijk zondag 31 maart 00:00 uur        sluiting aanmeldperiode VO scholen

Download hier dit gehele bericht als PDF.

Download hier het bericht dat op de website van de school geplaatst kan worden voor ouders.