Binnen SWV VO Delflanden werken we sinds 2021 met collegiale visitaties waarin we met elkaar waarderende feedback geven op de ontwikkelvragen van onze scholen. Op deze manier leren we met en van elkaar en dragen we bij aan betere ondersteuning en steeds inclusiever onderwijs voor onze leerlingen. Het visitatieteam wordt per gevisiteerde school samengesteld uit een pool van visitatoren.

Voor de visitatiepool van dit schooljaar zijn we op zoek naar medewerkers en leidinggevenden met expertise op het gebied van onderwijs, organisatie en ondersteuning en een onderzoekende, nieuwsgierige, open houding.

Deelname aan de visitatiepool is zeer geschikt voor mensen die op zoek zijn naar/ toe zijn aan een nieuw aanvullend perspectief in hun werk. Zij krijgen de gelegenheid hun expertise via de collegiale visitaties van betekenis te laten zijn op een andere school en kunnen tegelijkertijd op andere scholen ideeën opdoen om de ondersteuning op hun eigen school te verbeteren.

Wat doet een visitator?

Binnen het samenwerkingsverband wordt een pool samengesteld van medewerkers en leidinggevenden van de scholen. Samen met meer ervaren visitatoren voer je de volgende activiteiten uit:

 • Voorafgaand aan de visitatie
 • Lezen stukken visitatie (zelfevaluatie en bijv. jaarplan passend onderwijs)
 • Digitaal voorbereidingsgesprek met het visitatieteam
 • De visitatie-dag:
 • Gesprekken met bijv. schoolleiding, docenten, leerlingen, ondersteuningsteam
 • Lesbezoek(en)
 • Na afloop van de visitatie
 • Tegenlezen visitatieverslag

De tijdsbesteding per visitatie voor een lid van het visitatieteam komt neer op circa 1,5 dag.

Als nieuwe visitator neem je voorafgaand aan de eerste visitatie deel aan een training op 18 september van 13.00 tot 16.30 bij het samenwerkingsverband, zodat je goed voorbereid op pad gaat. Daarnaast ontmoet je de alle andere visitatoren tijdens de kick-off bijeenkomst op 9 oktober van 16.00 – 17.00. Tijdens training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De verschillende fases van de visitatie
 • Intake en voorbereiding
 • Visitatie-dag
 • Rapportage
 • Gesprekstechnieken
 • Houding en gedrag

Geef je op via jouw schoolleider of bij het samenwerkingsverband.