handreikingen

Hier vinden scholen verschillende handreikingen die kunnen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs in de school.

Handreiking leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar ze naar school moeten. Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook.

Onderwijs, zorg en leerplichtwet

Het komt voor dat jongeren (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze jongeren hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking onderwijs, zorg en leerplichtwet, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

Kleine klas VMBO/BBL

Op Scholencombinatie Delfland is er ruimte voor maximaal 7 klassen. Twee of drie van de 7 klassen worden gereserveerd voor leerlingen die deze kleinschalige leeromgeving nodig hebben. Hierin worden maximaal 14 leerlingen per klas geplaatst. Meer informatie over de kleine klas vmbo/bbl  is te vinden op de website van de school en in het schoolondersteuningsprofiel van Scholencombinatie Delfland.

Scholencombinatie Delfland

Schoolondersteuningsprofiel Scholencombinatie Delfland

Verlengde onderbouw PrO/vmbo

Op het Grotius College Praktijkschool wordt de PRO/VMBO klas aangeboden. Er zijn leerlingen die de potentie hebben om een vmbo-diploma te halen, maar daarvoor een aangepast programma nodig hebben. Het gaat hier om kinderen bij wie het leerresultaat valt in het grensgebied tussen het praktijkonderwijs en het vmbo, vaak in combinatie met sociaal-emotionele problematiek. Meer informatie over de verlengde onderbouw PrO/vmbo is te vinden op de website van de school en in het schoolondersteuningsprofiel van het Grotius College Praktijkschool.

Grotius College Praktijkschool

Schoolondersteuningsprofiel Grotius College Praktijkschool

Traject Op Maat (TOM) klas

Voor leerlingen die nog onvoldoende belastbaar zijn om fulltime deel te kunnen nemen aan het onderwijs, heeft het Pleysier College Delft een Traject Op Maat (TOM) klas. Hieraan zijn een docent en een leraarondersteuner verbonden, die gezamenlijk het onderwijs en de begeleiding bieden. Vanuit deze TOM-klas stromen leerlingen door naar een reguliere klas van het Pleysier-College of naar een beter passende setting. Meer informatie over de TOM-klas is te vinden op de website van de school en in het schoolondersteuningsprofiel van het Pleysier College Delft. 

Pleysier College Delft

Schoolondersteuningsprofiel Pleysier College Delft

Internationale schakelklas

Binnen Delflanden is een Internationale Schakelklas (ISK). Deze ISK, gekoppeld aan het Grotius College, is bedoeld als eerste opvang voor leerlingen die het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen, omdat ze nog maar kort in Nederland zijn. In de ISK worden leerlingen voorbereid op het volgen van regulier Nederlandstalig onderwijs. Iedere leerling tussen de 12 en 18 jaar wordt toegelaten, ongeacht vooropleiding, afkomst of status. Het programma is er op gericht de leerlingen zo snel als mogelijk door te schakelen naar bij hen passende vormen van regulier onderwijs. De verblijfsduur in de ISK varieert derhalve van een half tot maximaal drie jaar.

Internationale schakelklas

Schoolondersteuningsprofiel Internationale Schakelklas

Time-In

Stanislascollege Krakeelpolder en Scholencombinatie Delfland bieden overbelaste jongeren binnen het VMBO, die kans lopen op uitval, een groepsgewijs ondersteuningsaanbodgericht op het leren en de sociaalemotionele ontwikkeling en gedrag. Dit doen zij binnen een zogenaamde Time In klas op hun schoollocatie. Het aanbod binnen de Time In klassen maakt het mogelijk om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen de VMBOschoolsetting een ondersteuningsaanbod te bieden, waardoor deze jongeren een grotere kans hebben op het behalen van het VMBOdiploma met doorstroming naar een passende vervolgopleiding.

Plusklas

Informatie over de plusklas volgt zo spoedig mogelijk. 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor leerlingen die een (groeps)arrangement krijgen, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In het OPP worden o.a. de doelen beschreven die met de in te zetten ondersteuning bereikt zouden moeten worden. Binnen het SWV VO Delflanden wordt daarvoor een standaard format voor het OPP gebruikt.

Downloads

OPP

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.