De twee praktijkscholen en de VSO-school cluster 4 binnen Delft liepen tegen dezelfde knelpunten aan: voor een aantal jongeren met complexe ondersteuningsbehoeften was de overgang van een interne stage op de school naar een externe, reguliere stage in het bedrijfsleven te groot . Deze jongeren liepen in hun externe stage vast, haakten af en kwamen soms zelf thuis te zitten.

Externe stages zijn binnen het Praktijkonderwijs, het VMBO en het VSO belangrijke onderdelen van het curriculum. Door middel van externe stages kunnen leerlingen zich oriënteren op een toekomstige beroepsrichting, waarin zij sociale vaardigheden en specifieke beroepsvaardigheden verder ontwikkelen en moeten toepassen. Deze vaardigheden zijn belangrijk bij het succesvol kunnen overstappen naar een vervolgopleiding of (begeleide) arbeid.

Voor een aantal van hun meest kwetsbare jongeren kwamen de scholen in hun zoektocht uit bij de Stichting Stunt. Deze stichting richt zich primair op (jong) volwassenen die door welke omstandigheden dan ook, hun leven op de rails moeten zien te krijgen. In gesprek tussen scholen, Stichting Stunt, gemeente Delft en SWV VO Delflanden, bleek Stichting Stunt ook de geschikte partij om een intensief begeleide externe stage te bieden aan de zeer kwetsbare jongeren binnen onze PrO en VSO scholen. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsproject waarin inmiddels ook de andere VSO-scholen binnen Delft participeren.

Kwetsbare jongeren krijgen met dit project extra mogelijkheid om zich, buiten de schoolsetting, verder te ontwikkelen in de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te participeren op de arbeidsmarkt. Aan het eind van het traject worden de jongeren doorgeleid naar een reguliere stageplaats of naar een (beschutte) werkplek.

De pilot gaat twee jaar duren, waarbij we de opbrengsten goed gaan monitoren. Aan de hand van de opbrengsten wordt bekeken op welke manier het project een meer structureel onderdeel van het ondersteuningsaanbod van de scholen kan worden.

Een verwijzing naar het Stageleerbedrijf van Stunt vindt altijd plaats in afstemming tussen de stamschool van de jongere, de ouders en de jongere en het SWV VO Delflanden. Soms kan het ook noodzakelijk zijn om de leerplichtambtenaar en de jeugdhulpverlener te betrekken bij een verwijzing.
Neem voor nadere informatie contact op met de ondersteuningscoördinator van de stamschool of mail naar info@swvvo-delft.nl.