voor ouders en jongeren

Hier leest u hoe uw kind binnen het SWV VO Delflanden passend onderwijs kan krijgen.

   

  Overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (PO>VO)

  De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij zijn mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken. Hier vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO

  Lees meer

  Aanspreekpunt binnen de school

  Het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) binnen de VO-school is altijd de mentor van uw kind. De mentor kent de leerling en kan samen met u kijken wat uw kind nodig heeft.

  Als blijkt dat de mentor niet voldoende in staat is om (samen met de docenten) passende ondersteuning voor de leerling te realiseren, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Deze kan in het intern zorgteam bespreken welke ondersteuning, al dan niet in samenwerking met het SWV, ingezet kan worden. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders en (waar mogelijk) de leerling. Bij ‘ondersteuning‘ kunt u lezen welke vormen van ondersteuning mogelijk zijn.

  Zorgplicht

  Scholen moeten er voor zorgen dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor de scholen heet de zorgplicht.

  De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten én voor leerlingen die worden aangemeld bij een school. De school zoekt in overleg met ouders een passende plek. Dit kan op de eigen school zijn, op een andere reguliere school die de benodigde ondersteuning kan bieden of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

  Lees meer

  Leerplicht

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar ze naar school moeten. Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook. Kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht. 

  Lees meer

  Scholen en schoolondersteuningsprofielen

  In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. Er staat in welke basisondersteuning er geboden wordt, maar ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

  Lees meer

  Klachten of geschillen

  Aan deze tekst wordt gewerkt.

  Lees meer

  Adres

  Buitenwatersloot 341a
  2614 GS  Delft

  015 285 5554

  info@swvvo-delft.nl

   

  Parkeren

  Komt u met de auto?

  Hier ziet u waar u kunt parkeren.