Nieuws

Van SWV VO Delflanden

Brochure ‘Samen op weg naar inclusiever onderwijs’

Alle informatie die tijdens de grootstedelijke bijeenkomst Op weg naar inclusiever onderwijs van 02-02-2023 met elkaar is gedeeld, is verwerkt in een prachtige brochure, met achtergrondinformatie, enkele cijfers en inspirerende voorbeelden. In die brochure is ook de ...

Lees meer

Vacature Directeur-bestuurder bij PPO Delflanden

Ben jij een stevige persoonlijkheid die samenwerkingsverband PPO Delflanden verder loodst in de richting zoals beschreven staat in ons Koersplan (2021-2025). Ben jij een ervaren onderwijskracht bovendien, met een groot hart voor kinderen en met een heldere visie op de...

Lees meer

Week van inclusief onderwijs 2023

6 t/m 10 februari 2023 is het de Week van Inclusief Onderwijs. In een aantal onlinesessies wordt belicht waar we met de invoering van inclusief onderwijs nu staan, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen...

Lees meer

Collegiale visitaties

Intercollegiale visitaties bij Samenwerkingsverband VO Delflanden Samenwerken aan de meest passende ondersteuning voor leerlingen in de regio Om gezamenlijk een stevige ondersteuningsstructuur te realiseren, besloten de scholen van Samenwerkingsverband VO Delflanden...

Lees meer

Training uitval voorkomen met de 7 gewoonten van Covey

Schoolaanwezigheid en voorkomen van uitval en thuiszitten zijn belangrijke thema's binnen ons samenwerkingsverband en onze netwerkpartners. Op vrijdag 24 maart starten we met een driedaagse training "Uitval voorkomen met de 7 gewoonten van Covey". Het...

Lees meer

Volop stagemogelijkheden bij Stunt 

Het is niet altijd gemakkelijk om een stageplek te vinden. Voor leerlingen van praktijk- of speciaal onderwijs, is het soms zelfs nog iets lastiger. Om voor iedere leerling een plek te creëren waar werken en leren gecombineerd wordt, is Samenwerkingsverband VO...

Lees meer

Tekst voor op website van de scholen

Op verzoek van de ondersteuningscoördinatoren van de scholen is inmiddels een tekstje op papier gezet, dat elke school kan gebruiken om op de website te plaatsen om ouders te informeren over de rol en de werkwijze van het ouder- en jeugdsteunpunt. Ouder- en...

Lees meer

Ouder- en jeugdsteunpunt VO Delflanden

Het ouder- en jeugdsteunpunt VO Delflanden is online! Wat moet je als ouder weten als je kind hulp nodig heeft op school? Hoe werkt passend onderwijs? Wat zijn je rechten en bij wie kan je terecht? Het ouder- en jeugdsteunpunt geeft antwoord op heel veel vragen rondom...

Lees meer

Doorgaande schoolloopbanen van PO naar VO

We blikken in deze nieuwsbrief vooruit op activiteiten voor de komende maanden om ons gezamenlijk doel ‘zorgdragen doorgaande schoolloopbanen voor overstappers van primair naar voortgezet onderwijs’ te realiseren. 

Lees meer

Vergroten van arbeidskansen voor kwetsbare jongeren

De twee praktijkscholen en de VSO-school cluster 4 binnen Delft liepen tegen dezelfde knelpunten aan: voor een aantal jongeren met complexe ondersteuningsbehoeften was de overgang van een interne stage op de school naar een externe, reguliere stage in het...

Lees meer

Digibende start in Delft!

Niet voor alle jongeren is maatschappelijke participatie in de vorm van deelname aan school of werk even vanzelfsprekend. Elk jaar weer is bij een aantal jongeren in het onderwijs sprake van (zeer) zorgwekkend verzuim, komt een aantal van hen thuis te zitten, verlaat...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst voorkomen van schooluitval

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zelden van de ene op de andere dag de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is meestal een geleidelijk proces met als uiterste consequentie schooluitval. In 2021 werd het rapport ‘De kracht om door te zetten: In de praktijk'...

Lees meer

Themabijeenkomst kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen

Op maandagavond 17 januari 2022 vanaf 19:30 uur, organiseert het SWV VO Delflanden een digitale themabijeenkomst voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Titel en thema is: "kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen, kijken over grenzen heen". Een actueel thema...

Lees meer

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwsbrief van SWV VO Delflanden uitgekomen, zodat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband, zoals kansrijk adviseren, School Video Interactiebegeleiding en nieuws vanuit de expertisegroepen. Bekijk hier...

Lees meer